دانلود پایان نامه

… براي سازمان مشکل است، باید توجه داشت هر قراردادي که محکم و غیر منعطف منعقد شود، می تواند منشأ مشکلاتی در آینده شود. از همین رو ،امروزه بیشترین سازمان هاي برون سپاري کننده ترجیح می دهند که با عقد قراردادهاي کوتاه مدت و تمدید آنها، هم انعطاف پذیري خود را حفظ کنند و هم با تأمین کنندگان مستعد بهبود و ارتقا، ارتباط بلند مدت برقرار کنند.

  • پایه هاي تأمین مسطح در مقابل چند سطحی1

عموما در سیاست گذاري براي تأمین نیازمندي ها این سوال مطرح می شود که ارتباط مستقیم با تمام تأمین کنندگان و مدیریت بی واسطه آنها مناسب تر است یا کاهش تعداد تأمین کنندگان مستقیم و ارتباط تنگاتنگ با تأمین کنندگان برتر؟ تغییر ساختار پایه ي تأمین از برنامه هاي اساسی اغلب سازمان ها در سال هاي اخیر بوده است. این کار عمدتا به سه شکل زیر صورت می گیرد:

  • کاهش تأمین کنندگان هر قلم خرید
  • استاندارد کردن آیتم هاي خرید قطعات
  • واگذاري مسئولیت تأمین مجموعه ها به طور کاملبه تأمین کنندگانی که قادرند به تنهایی با مدیریت تأمین کنندگان زیر مجموعه خود خدماتی کامل و با کیفیت مطلوب از طراحی تا تحویل تغییر ساختار تأمین از یک هرم مسطح به یک هرم چند سطحی، عمدتا در راستاي بهینه سازي پایه ي تأمین و کاهش هزینه هاي کل تأمین صورت می گیرد و سازمان با دغدغه کمتر و فراغ بال بیشتر می تواند رقابت خود را ارتقا بخشد.

  • تدابیر توسعه هماهنگ کنندگان

به منظور توسعه تأمین کنندگان ممکن است سیاست هاي زیر اتخاذ شوند:

  • بهبود عملکرد تأمین کننده با تشکیل تیم هاي مشاوره اي سازمان خریدار/ تأمین کننده در جایی که تأمین کننده قادر به برآوردن انتظارات سازمان نبوده اما به طور بالقوه امکان بهبود در شرایط خود را داراست. در این حالت سازمان از میان چند تأمین کننده آنهایی را انتخاب می کند که امکان بیشترین بهبود در دراز مدت براي آنها متصور است. بدیهی است ایجاد سیستم اندازه گیري میزان بهبود از جمله چالش هاي این امر است.

                                                      

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

Flat base vs hierarchy base

  • الزام تأمین کننده براي استقرار نظام هاي کیفیتی مانند کنترل فرآیند آماري و سیستم هاي مدیریت کیفیت با هدف حذف نوسانات فرآیندها و مدیریت کیفیت محصولات
  • ارتقاي توان طراحی و مهندسی تأمین کننده براي واگذاري امور طراحی محصولات فاقد شایستگی محوري به وي و با هدف مدیریت بهتر هزینه هاي فاز طراحی مفهومی و مهندسی محصولات جدید پیوست

 

شرکت هاي پیشرو در آموزش برون سپاري

 

 

 

سال 2013   سال 2012  سال 2011  سال 2010  سال 2009  سال 2008  ردیف 
  Microtek   expertus   ADAYANA Corporate

  servises

  Microtek  expertus   1
  INFOPRO   lionbridge   xerox GP   STERATEGIES GP   STERATEGIES   NIIT   2
  aptara   Microtek   QA   GENPACT   CGS   ADAYANA   3
  Accenture   xerox   element k   CGS   Accenture   xerox   4
  Skillsoft Knowledge

  pool

  TATA   Microtek   INTREPID   raytheon   5
The          training

  associates

GP   STERATEGIES   INTREPID Knowledge

  pool

  Logica Knowledge

  pool

  6
  NIIT   QA   Accenture   IBM   element k   INTREPID   7
Knowledge

  pool

  infosys GP   STERATEGIES   raytheon The training

  associates

  DDI   8
  INTREPID   NIIT   Logica   Accenture   DDI   element k   9
  Hemsleyfraser The          training

  associates

  NIIT   NIIT   xerox Corporate

  servises

  10
  xerox   Hemsleyfraser   raytheon   element k   raytheon   CGS   11
  CGS   CGS The          training

  associates

  ADAYANA   NIIT   CONVERGYS   12
  cognizant   raytheon   Microtek   INTREPID   IBM   lionbridge   13
  TATA   Accenture   Hemsleyfraser   expertus   QA Global

  knowledge

  14
  expertus   TATA   CGS   Logica   CONVERGYS GP   STERATEGIES   15
  IBM   IBM   IBM   lionbridge Corporate

  servises

  Logica   16
  raytheon   Skillsoft   GENPACT   TATA   expertus   IBM   17
  lionbridge   Talent2   expertus   xerox   ADAYANA   Accenture   18
GP   STERATEGIES   INTREPID Corporate

  servises

The training

  associates

Knowledge

  pool

  innovatia   19
  QA   Logica Knowledge

  pool

  QA       20

 

 

 

 

 

رتبه بندي اقلام برون سپاري در ایران

 

اقلام  ردیف 
پاکیزگی و تدارکات    1
لجستیک/توزیع    2
تولید    3
منابع انسانی و امور اداري    4
تحقیق و توسعه    5
بازاریابی/مطالعه بازار    6
خدمات پس از فروش به مشتري    7
خدمات IT   8
تهیه/خرید    9
فروش    10
ارتباطات    11
خدمات مالی/حسابداري    12
حقوقی    13
امنیت    14
کیفیت    15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه دلایل برون سپاري در اروپا و آمریکا بر حسب درصد

 

 

مقایسه اقلام  برون سپاري در اروپا و آمریکا بر حسب درصد