دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 

شمشیری می آورد و یعقوب آن را به حضار نشان می دهد و می گوید:« امیرامومنین را به بغداد نه این تیغ  نشانده است؟گفتند: بلی؛ گفت :مرا بدین جایگاه نیز هم این تیغ نشاند. عهد من و آن امیرالمومنین یکی است».               ( تاریخ سیستان،222:1314)

بنا به گزارش مسعودی یعقوب دو سپاه هزار نفری داشت که یکی گرزهای طلا و دیگری گرزهای نقره حمل می کردند و در روزهای عید و برخی روزهای دیگر در جامه های فاخر در خدمت می ایستادند. (مسعودی،602،2:1347) وقتی این گزارش مسعودی را با گزارش تاریخ سیستان مقایسه می کنیم نشان می دهد که یعقوب به رسم شاهان ساسانی با شکوه تمام بر تخت می نشست و بار می داد و در مجلس او دو گروه بزرگ از سپاهیان آراسته در جامه های فاخر و سلاحهای زر و سیم می ایستادند.

درباره آیین بار در زمان یعقوب تاریخ سیستان گزارش جالب دیگری هم دارد و آن این است که یعقوب در جای بلندی به نام « خضرا» می نشست و بارعام می داد تا دادخواهان بدون رجوع به حاجب به پای آن خضرا روند و با یعقوب سخن بگویند؛ « اما اندر آن عدل چنان بود که بر خضراء کوشک یعقوب نشستی تنها تا هر که را شغلی بودی بپای خضراء رفتی و سخن خویش به وی بی حجاب بگفتی».(تاریخ سیستان،265:1314)

این حکایت نشان از اهمیت خاص بار در امر دادخواهی رعیت دارد و اینکه پادشاه نیز بایستی در رفع   بی دادی و بی عدالتی موجود اقدام کند. بنا به گفته صاحب سیاست نامه اهمیت این امر به حدی است که «پادشاه بایستی هر هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگران بستاند و انصاف بدهد و سخن         در مورد تشریفات پرتکلف تر دربار صفاریان در زمان عمرو باید قید شود که وی  هنگام  مهرگان ، جشن می گرفت و بار می داد. به طوری که بیهقی نقل می کند؛«روز سه شنبه بیست و چهارم ذی القعده مهرگان بود. امیر- رضی الله عنه- به جشن مهرگان بنشست. نخست در صفه سرای نو در پیشگاه و هنوز تخت زرین و تاج و مجلس خانه راست نشده بود و خداوندزادگان و اولیاء و حشم پیش آمدند و نثار ها بکردند و بازگشتند و همگان را در آن صفه بزرگ که بر چپ و راست سرای است بمراتب بنشاندند و هدیه ها آوردن گرفتند. پس امیر برخاست و به سرایچه خاصه رفت و جامه بگردانید».(بیهقی،655:1350) این مطلب اهمیت بار را نشان می دهد چراکه با آنکه هنوز پایه های قدرت عمرو تثبیت نشده و حتی خبری از تخت و تاج زرین نیست اما وی برای نشان دادن قدرت و مشروعیت خود فرمان باردهی می دهد. به همین خاطر دستور داد؛ «این خانه را آذین بستند سخت عظیم و فراخ …وغلامان خوانسالار با بلسکها * در آمدند و مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کواژه (تخم نیم برشت) و آنچه لازمه مهرگان است . ملوک را از سوخته و برگان ( نوعی کباب کردن) و بزرگان*-سیخ کباب یا سیخی که باآن بریان در تنور می آویزند.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دسته‌ها: دسته اصلی