دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

4-1-3-1-1 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق

بدین دلیل از آزمون پیرسون استفاده شد که مقادیر وارد شده کمی پیوسته می باشند.

جدول4-2 همبستگی پیرسون

  سود انباشته
سود خالص ضریب همبستگی پیرسون 0.878
معیار تصمیم 0.000
تعداد 185

مقادیر بدست آمده برای معیار تصمیم کمتر از 0.05 می باشد و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته سود خالص با  متغیر مستقل سود انباشته، 0.878 می باشد. که این مقدار نشان دهنده همبستگی متغیر ها در یک جهت می باشد، بدین معنی که با افزایش سود انباشته، سود خالص شرکت تحت مطالعه نیز افزایش خواهد یافت. قابل ذکر است که میزان همبستگی این دو متغیر در حد بالایی می باشد.

4-1-3-1-2 تجزيه وتحليل وآزمون متغيرها با استفاده از رگرسیون

فرض صفر: بین شیوه تامین مالی از طریق سود انباشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سودآوری آن ها رابطه  معناداری وجود ندارد.

 فرض یک:بین شیوه تامین مالی از طریق سود انباشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سودآوری آن ها رابطه  معناداری وجود دارد.

جدول 4-3 خروجی آزمون رگرسیون

  ضریب R ضریب R2
مدل رگرسیون خروجی 0.878 0.771

 

مدل رگرسیون بین سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس با متغیر مستقل زیر آماره آماره β

(میزان تاثیر)

آماره T آماره آماره β معیار تصمیم گیری
مقدار ثابت 72564.946 2.011 0.046
سود انباشته 0.878 24.802 0.837 0.000

نتیجه : در تحليل بعمل آمده مشخص  شده  است كه معیار تصمیم کمتر از 5 درصد است. در نتيجه فرض  تأ ييد  مي شود. بدین معنا که رابطه ای بین متغیر سودانباشته شرکت و متغیر وابسته سودآوری مورد تحقیق وجود دارد. با توجه به جدول آزمون رگرسیون ضریب β بیان گر میزان تاثیر متغیر وابسته آزمون بر متغیر مستقل می باشد.

معادله خطی حاصله:

با توجه به جدول خروجی رگرسیون معادله خطی ما بین این دو متغیر به شکل زیر می باشد.در واقع می توان اعلام کرد که مقدار سود خالص برای شرکت های مورد تحلیل از معادله خطی زیر تبعیت می کند.مقادیر وارد شده در معادله بر حسب ملیون ریال می باشد.

سود آوری= 72564.946 + (0.878 * سود انباشته)

4-1-3-2 بررسی سئوال دوم

آیا بین شیوه تامین مالی از طریق وام بانکی بلندمدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

4-1-3-2-1 آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق

بدین دلیل از آزمون پیرسون استفاده شد که مقادیر وارد شده کمی پیوسته می باشند.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر