دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

معادله خطی حاصله

با توجه به جدول خروجی رگرسیون معادله خطی ما بین این دو متغیر به شکل زیر می باشد.در واقع می توان اعلام کرد که مقدار سود خالص برای شرکت های مورد تحلیل از معادله خطی زیر تبعیت می کند.مقادیر وارد شده در معادله بر حسب ملیون ریال می باشد.

سود آوری= 72564.946 + (0.878 * سود انباشته)

فرضیه دوم

مقادیر بدست آمده برای معیار تصمیم کمتر از 0.05 می باشد و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته سود آوری با  متغیر مستقل وام بلند مدت، 0.784 می باشد. که این مقدار نشان دهنده همبستگی متغیر ها در یک جهت می باشد، بدین معنی که با وام بلند مدت، سود آوری شرکت تحت مطالعه نیز افزایش خواهد یافت. قابل ذکر است که میزان همبستگی این دو متغیر در حد بالایی می باشد.

نتیجه : در تحليل بعمل آمده مشخص  شده  است كه معیار تصمیم کمتر از 5 درصد است. در نتيجه فرض  تأييد  مي شود. بدین معنا که رابطه ای بین متغیر وام بلند مدت و متغیر وابسته سودآوری مورد تحقیق وجود دارد. با توجه به جدول آزمون رگرسیون ضریب β بیان گر میزان تاثیر متغیر وابسته آزمون بر متغیر مستقل می باشد.

 

معادله خطی حاصله

با توجه به جدول خروجی رگرسیون معادله خطی ما بین این دو متغیر به شکل زیر می باشد.در واقع می توان اعلام کرد که مقدار سود خالص برای شرکت های مورد تحلیل از معادله خطی زیر تبعیت می کند.مقادیر وارد شده در معادله بر حسب ملیون ریال می باشد.

سود آوری= 18426.214 + (0.784 * وام بلند مدت)

فرضیه سوم

مقادیر بدست آمده برای معیار تصمیم کمتر از 0.05 می باشد و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته سود آوری با  متغیر مستقل وام کوتاه مدت، 0.882 می باشد. که این مقدار نشان دهنده همبستگی متغیر ها در یک جهت می باشد، بدین معنی که با وام کوتاه مدت، سود آوری شرکت تحت مطالعه نیز افزایش خواهد یافت. قابل ذکر است که میزان همبستگی این دو متغیر در حد بالایی می باشد.

نتیجه : در تحليل بعمل آمده مشخص  شده  است كه معیار تصمیم کمتر از 5 درصد است. در نتيجه فرض  تأ ييد  مي شود. بدین معنا که رابطه ای بین متغیر وام کوتاه مدت و متغیر وابسته سودآوری مورد تحقیق وجود دارد. با توجه به جدول آزمون رگرسیون ضریب β بیان گر میزان تاثیر متغیر وابسته آزمون بر متغیر مستقل می باشد.

معادله خطی حاصله

با توجه به جدول خروجی رگرسیون معادله خطی ما بین این دو متغیر به شکل زیر می باشد.در واقع می توان اعلام کرد که مقدار سود خالص برای شرکت های مورد تحلیل از معادله خطی زیر تبعیت می کند.مقادیر وارد شده در معادله بر حسب ملیون ریال می باشد.

سود آوری= 24129.628 + (0.882 * وام کوتاه مدت)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر