دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

حق بازفروش در حقوق انگلستان

در حقوق انگلستان فروشنده در چند وضعيت حق خواهد داشت تا کالاي فروخته شده را مجدداً به فروش رساند . ماده اي که در قانون فروش انگلستان به بازفروش اختصاص دارد ماده 48 مي باشد ، بعضي از موارد حق بازفروش در ماده 48 قانون فروش کالا 1979 پيش بيني شده و بعضي توسط اين ماده پيش بيني نشده است.

در مواردي که اين ماده پيش بيني نکرده نيز وضعيت يکساني وجود ندارد و در مورد صحت و وجود بعضي از آنها در حقوق انگلستان ابهام وجود دارد که در جاي خود مورد اشاره قرار خواهد گرفت .

ماده 48 در مواردي دو صورت از صورت هاي حق بازفروش را که با هم مشابهت يا حکم واحدي دارند را در يک بند قرار داده است ، ما نيز به علت وجود چنين حالتي همانند ماده مذکور عمل کرده و از گروه بندي هاي درون ماده استفاده مي کنيم .

موارد حق بازفروش در حقوق انگلستان به قرار ذيل مي باشد :

الف _ شرط صريح حق بازفروش در قرارداد

ب _ حق قانوني بازفروش

1 _  بازفروش کالاي فاسد شدني

2 _  ارسال اخطاري از سوي فروشنده مبني بر قصد بازفروش

ج _ انکار خريدار فروشنده را در فسخ قرارداد مستحق مي کند

د _ نقض اساسي قرارداد توسط خريدار

ه _ بازفروش مال کلي و آينده

و _ نمايندگي اضطراري

بند اول : شرط صريح حق بازفروش در قرارداد

در اين مورد فروشنده به طور آشکاري حق بازفروش را در مقابل خريدار اصلي دارد و آن به صورت شرط صريح در قرارداد مي باشد که در صورت قصور خريدار اصلي براي فروشنده محفوظ مي باشد .

اين مورد در بند 4 ماده 48 قانون فروش کالا به رسميت شناخته شده است ، اين بند مقرر مي دارد : « جايي که فروشنده صريحاً حق بازفروش را درصورتي که خريدار قصور کند براي خود حفظ مي نمايد و در مقابل خريداري که قصور کرده کالا را بازفروش مي کند . . . » .

اثر بازفروش فروشنده به موجب يک حق صريح براي انجام چنين کاري در قرارداد آن است که به موجب آن قرارداد خاتمه مي يابد ( اگر سابقاً مالکيت منتقل شده باشد ) و فروشنده کالا را به عنوان مالک مي تواند بازفروش کند . اين اقدام به مثابه فسخ نيست يعني پذيرش فسخي نيست که به وسيله خريدار به وجود آمده است ، اين واقعه اعمال حق قراردادي خواهد بود ۱ .

1 . P. S. Atiyah & et al  , Atiyah’s Sale of Goods , 2010 , 12ed , London , Pearson Education Ltd , p . 465 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی