دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

حق قانوني بازفروش

مطابق بند 3 ماده 48 قانون فروش کالا : « در صورتي که مبيع داراي ماهيت فاسد شدني باشد يا در موردي که فروشنده اي قيمت کالا را دريافت نکرده ، قصد خود براي بازفروش کالا را به اطلاع خريدار برساند و خريدار مزبور ظرف يک مهلت متعارف قيمت مورد نظر را پرداخت نکرده يا پيشنهاد قيمت را مطرح نکند فروشنده مي تواند کالا را بازفروش کرده و براي هر ضرر ايجاد شده که از نقض قرارداد توسط خريدار اصلي ، از او خسارات را مطالبه نمايد » .

با توجه به اين که بحث حق بازفروش در کالاي فاسد شدني و حق بازفروش که در نتيجه ارسال اخطار به وجود مي آيد ، در قانون زير يک بند در ماده 48 آمده و اختصاصات و مشترکات فراواني دارند لذا ابتدا به توضيح اشتراکات آنان مي پردازيم و سپس هر يک را به صورت جداگانه به همراه ويژگي هاي اختصاصيشان بررسي مي کنيم ، ناگفته نماند که نويسندگان انگليسي نيز از اين شيوه براي نگارش اين مبحث استفاده کرده اند ۱ .

بند 3 ماده 48 حق بازفروش کالا را به فروشنده در مقابل خريدار اصلي اعطا مي کنند به همين علت مي توان

گفت که اين بند فراتر از بند 2 همين ماده ( اعمال حق حبس يا توقيف کالاي در حمل و نقل ) عمل کرده است ؛ چرا که مطابق بند 2 اين ماده صرفاً به خريدار جديد در مقابل خريدار اصلي مالکيت کالا اعطا مي شود ، در اين بند از عبارت « فروشنده اي که قيمت کالا را دريافت نکرده » استفاده شده که نشان دهنده اين است که فروشنده حتي در صورتي که بخشي از قيمت کالا پرداخت شده باشد نيز مي تواند حق بازفروش داشته باشد و در صورتي است که فروشنده با شرايط مذکور در بند 3 اقدام به بازفروش کالا نمايد ممکن است به بازپرداخت هر مبلغي که به اين منظور ( پرداخت قيمت ) سپرده نشده باشد ( وديعه اي براي کوتاهي و قصور خريدار سپرده شده باشد ) متعهد بشود . با اين وجود در صورتي که بر اساس قرارداد براي اجزاي مختلف کالاهاي فروخته شده قيمت جداگانه اي تخصيص داده شده باشد و هر جزء نيز به صورت مجزا قابل پرداخت باشد حق بازفروش تنها در رابطه با قيمتي مطرح مي شود که طبق توافق قبلي براي آن قسمت قيمتي پرداخت نشده باشد ۲ .

هر چند بند 3 اين ماده فروشنده مزبور را در فسخ قرارداد و بازفروش کالا مجاز مي شمارد اما اين فروشنده بر اساس حق کامن لايي خود فقط مي تواند قرارداد را فسخ کرده و کالا را براي استفاده شخصي خود نگاه دارد و کامن لا حق بازفروشي را براي وي درنظر نگرفته است ؛ به موجب حق کامن لايي فروشنده در فسخ قراردادي که از نقض اساسي يا انکار به وجود مي آيد ممکن است به خاطر نقضي ديگر که همان قصور در پرداخت قيمت مي باشد مستحق باشد که قرارداد را فسخ کند ، با اين وجود بند 3 ماده 48 در مورد اين فروشنده آن طور

1 . P. S. Atiyah & et al , Ibid , p . 464 . A. G. Guest & et al , Ibid , p . 818 . H. G. Beale & et al , Ibid , p . 1458 .

2 . A. G. Guest & et al , Ibid , p . 818 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی