دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

: ارسال اخطار مبني بر قصد بازفروش

دومين شرطي که کنوانسيون درنظر گرفته اين است که فروشنده از قصد فروش خود طرف مقابل را آگاه کند ، اين شرط داراي سابقه مي باشد چرا که در ماده 94 قانون متحدالشکل بيع بين المللي نيز پيش بيني شده بود .

اضافه کردن اين شرط به اين منظور است که به طرف ديگر عاقبت و نتيجه اقدامش را متذکر شود ۱ و به وي فرصتي داده شود که با اقدام مناسب از بازفروش کالا جلوگيري به عمل آورد ۲ و همچنين در صورتي که قصد اجتناب از بازفروش را ندارد ، حق حضور در بازفروش را داشته باشد به عبارت ديگر با اخطار ، وي بتواند شخصاً يا از طريق نماينده در موقع فروش حاضر شده و بر صحت عمليات فروش نظارت نمايد تا کالا به بالاترين قيمت به فروش رسد ۳ .

يکي ديگر از اهدافي که به نظر مي رسد در خصوص ارسال اخطار منظور باشد اما کمتر به آن توجه شده اين است که « الزام به اجراي عين تعهد به طور منطقي نخستين حقي است که متعهدله مي تواند از آن استفاده کند به همين منظور هدف قانونگذار در گام نخست اين است که تعهد اصلي صورت گيرد و براي اين هدف از دادن فرصت و ارائه راهکار هايي نظير فرستادن اخطار به طرف مقابل پيش بيني کرده تا قبل از هر اقدامي به تعهدخود عمل کند » ۴ .

به نظر مي آيد که بين شرط اول ( تأخير غيرمتعارف ) و دوم ( ارسال اخطار ) ترتيبي وجود نداشته باشد ، اين گفته مورد تأييد اکثريت حضار در کنفرانس وين نيز قرار گرفته است ، به عبارت ديگر اخطار ممکن است قبل از اين که تأخير غيرمتعارفي صورت گيرد ارسال بشود و در نتيجه لزومي به ارسال مجدد اخطار نيست ۵ . در اين رابطه يکي از نويسندگان دليل آن را اين گونه توجيه مي کند : « به سختي مي توان از طرفي که متعهد به نگهداري کالا شده توقع داشت در دو نوبت منتظر واکنش طرف مقابل بماند » ۶ .

اما سوالي که همچنان باقي مانده اين است که اين اخطار چگونه بايد باشد و چه ويژگي هايي در اين اخطار شرط است .

قانون متحدالشکل بيع بين المللي به عنوان سابقه اين کنوانسيون شرط خاصي را در اين خصوص بيان نکرده بود وفقط با آوردن قيد « به موقع » ۱ موضوع را مسکوت گذاشته بود ، اما در مقابل کنوانسيون وين با بحث هاي طولاني در اين خصوص قيد « متعارف » ۲ را براي مشروط کردن اخطار به بند 1 اضافه کرد ۳ .

متعارف بودن اخطار ناظر به محتوا و زمان و روش آن مي باشد ، به اين معني که اخطار از نظر محتوا بايد حاوي نوع

1 . Dietrich Maskow & Fritz Enderlein , International Sales Law : United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods : Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods , 1992 , New York , Oceana Publications , p . 361 .

2 . Peter Schlechtriem , Commentary on the U.N. Convention on the International Sale of Goods ( CISG ) , p . 682 . Dietrich Maskow & Fritz Enderlein , Ibid .

۳ . حسن محسني ، پيشين ، ص 151 .

۴ . قاسم شعباني ، تعيين خسارت در قراردادها و تعهدات ، 1385 ،چاپ اول ، تهران ، انتشارات کيهان ، ص 40 .

5 . Peter Schlechtriem , Uniform Sales Law – The UN – Convention on Contracts for the International Sale of Goods , 1986 , Vienna , Manz , p. 110 .

6 . Peter Schlechtriem , Commentary on the U.N. Convention on the International Sale of Goods ( CISG ) , Ibid .

1 . Due

2 . Reasonable

3 . Peter Schlechtriem , Uniform Sales Law – The UN – Convention on Contracts for the International Sale of Goods , p . 109 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی