دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

 : تأخير غيرمتعارف

همان طوري که از مواد کنوانسيون بر مي آيد از يک طرف کنوانسيون معيار مشخص و تعريفي از امور متعارف صورت نگرفته است و از طرف ديگر نيز تعيين يک معيار و ضابطه کلي و عمومي براي تأخير غيرمتعارف امري بسيار مشکل و دشوار مي باشد ، به همين دليل مفسرين۱ کنوانسيون بر اين عقيده اند که در هر مورد خاص بايد به اوضاع و احوال قرارداد و همچنين به نوع و ماهيت تعهدات و حقوق طرفين توجه کرد . به عبارت ديگر از دوره اي که مي توان به طور متعارف توقع داشت که متعهد به تکليف خود عمل کند و با انقضاي اين مهلت اقدامي نکرده باشد ، دوره مورد نظر به طور نوعي بر حسب عرف مشخص مي گردد و اوضاع و احوال و مسائلي که در بالا ذکر شد در تعيين آن مدنظر قرار مي گيرد .

يکي از مسايلي که بر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد بسيار مؤثر است ، ميزان هزينه هايي است که تا آن زمان براي نگهداري کالا شده و همچنين اين نگراني که آيا مي توان هزينه هاي نگهداري و ساير هزينه هايي که نگهدارنده متحمل شده را از طرف ديگر گرفت .

به همين دليل برخي نويسندگان پيشنهاد کرده اند اگر نگهدارنده از عدم دريافت هزينه هاي انجام شده نگران باشد و يا اگر نتوان هزينه ها را دريافت کند و يا به سختي از طرف مقابل جبران شود ، فروش خودياري بايد پس از يک دوره زماني نسبتاً کوتاهي صورت گيرد ۱ . مسئله ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد امتناع صريح است ، در فرضي که يکي از طرفين به صورت صريح از اجراي تعهداتش امتناع مي کند ،  اين امر به معني تأخير غير متعارف فرض مي شود به عبارت ديگر در صورت امتناع صريح لزومي به گذشت مدت زماني براي صدق تأخير غير متعارف نمي باشد ۲ .

اما صورت عکس اين فرض نيز وجود دارد ، يعني در خصوص موردي که طرفي که حق بازفروش کالا را دارد به طرف مقابل خود زمان معيني را به صورت مهلت براي اجراي تعهداتش را تعيين مي کند ، در اين فرض هر چند تأخير طرف مقابل غيرمتعارف شده باشد اما تا انقضاء مهلت داده شده امکان بازفروش کالا وجود ندارد ۳ .

اقدام به بازفروش کالا نبايد در حين دادرسي صورت گيرد چرا که دادرسي چه به صورت دادگاه و چه به صورت داوري ، قاطع تأخير غيرمتعارف مي باشد ۴ .

1 . Peter Schlechtriem , Ibid , p . 681 . Ingeborg Schwenzer & Chritiana  Fountoulakis , International Sales Law , 2007 , 1ed , New York , Routledge – Cavendish , p . 607 . Allison E.Butler , A Practical Guide to the CISG : Negotiations through Litigation , 2007 , Aspen , chapter 8 , p . 15 .

1 . Peter Schlechtriem , Ibid . Ingeborg Schwenzer & Chritiana Fountoulakis , Ibid .

۲ . فخرالدين اصغري آقمشهدي و رضا زارعي ، پيشين ، ص 182 .

3 . Peter Schlechtriem & Petra Butler , UN Law on International Sales , 2009 , Heidelberg , Springer , p . 237 .

4 . Allison E. Butler , Ibid .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی