دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

انتقال مالکيت و حفظ تصرف کالا براي فروشنده

به موجب ماده 24 قانون فروش کالا ، فروشنده اي که مالکيت کالاي خود را به خريدار نخست منتقل کرده اما با اين حال همچنان به تصرف خود در کالاي فروخته شده ادامه مي دهد و يا از در اختيار داشتن مدارک موجود اين تصرف استنباط شود ، وي با توجه به اينکه مالکيت کالا را به خريدار نخست منتقل کرده مي تواند کالاي فروخته شده را به شخص ثالثي بازفروش نمايد و از آنجايي که ممکن است از اين بازفروش در مقابل خريدار نخست به عنوان امري خلاف قانون تلقي شود ، خريدار نخست اين حق را دارد که به دليل خسارات وارده به خود که ناشي از اقدام فروشنده است از وي شکايت نمايد .

فروشنده اي که در اين شرايط ، اقدام به بازفروش کالاي فروخته شده مي نمايد بر اساس ماده 24 قانون فروش کالا ، به خريدار دوم مالکيتي را اعطا مي کند که در مقابل خريدار نخست معتبر و قانوني مي باشد .

بند سوم : انتقال مالکيت و اعمال حق حبس يا حق توقيف کالاي در حمل و نقل۱ توسط فروشنده

در صورتي که فروشنده اي متصرف کالاي فروخته شده خود نباشد با وجود شرايطي مي تواند در چند صورت تصرف کالا را دوباره در اختيار بگيرد ، يکي ازاين موارد جايي است که فروشنده از حق خود براي توقيف کالاي در حمل و نقل استفاده مي کند .

علاوه بر حق گفته شده در بالا فروشنده مي تواند مطابق ماده 41 قانون فروش کالا در مواردي که در اين ماده مذکور است کالا را تا زمان پرداخت قيمت يا پيشنهاد قيمت در تصرف خود نگه دارد ، که اصطلاحاً به حق حبس معروف است .

فروشنده مزبور که ثمن را دريافت نکرده است از اين حقوق خود استفاده مي کند ، وي در گام نخست تلاش مي کند تا براي اجراي تعهد خريدار ( که پرداخت ثمن مي باشد ) نوعي تضمين ايجاد کند . وي مي تواند تصرف کالا را تا پرداخت يا پيشنهاد قيمت پيش خود نگه دارد ، چنين فروشنده اي با اين که انتظار ندارد تا قيمت مزبور توسط خريدار پرداخت شود در واقع زمينه را براي تدارک جبران خسارت هاي اساسي بيشتر که فسخ قرارداد و بازفروش مي باشد فراهم کند ، در واقع « جايي که خريدار ناتوان يا بي ميل به پرداخت قيمت است ، اعمال حق حبس يا توقيف کالاي در حمل و نقل صرفاً امور مقدماتي براي بازفروش مي باشد » ۲ .

1 . Right of Lien or Stoppage in Transit .

2 . John Macleod , Consumer Sales Law : The Law Relating to Consumer and Financing of Goods , 2002 , 1ed , London , Cavendish Publishing Limited , p . 745 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی