دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

 

مجموع 354 7/92

 

 

5- 26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری

 

همانطور که مشاهده می­شود جدول (5-25) نشان دهنده توزیع پاسخگویان بر حسب سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری است. نمرات پاسخگویان بر اساس حداقل و حداکثر نمرات برای مجموع گویه­ها، به سه طبقه پایین، متوسط و بالا تقسیم­بندی گردید. بر این اساس پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه اول قرار داشت، دسترسی سطح پایینی نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری داشتند. افرادی که نمره آن­ها در سطح متوسط بوده، در طبقه دوم قرار گرفتند و دسترسی متوسطی نسبت به وسایل جلوگیری داشتند. پاسخگویانی که نمره آن­ها در طبقه سوم بر اساس طبقه­بندی داده­ها، قرار داشت، نیز دسترسی بالایی نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری داشته­اند. داده­های جدول نشان می­دهد که 8/1 درصد از پاسخگویان دسترسی پایین داشته­اند؛ 9/24 درصد دسترسی متوسط و 1/47 درصد دسترسی بالایی نسبت به وسایل جلوگیری از بارداری داشته­اند.

جدول 5-25: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری

  فراوانی درصد
دسترسی پایین 7 8/1
دسترسی متوسط 173 3/45

زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

 

جدول 5-28: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

نام متغیر ضریب اسپیرمن Sig
تحصیلات 134/0 012/0

 

 

5- 27- 4- فرضیه چهارم: بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

رابطه بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آنان نسبت به برنامه­های تنظیم خانواده در جدول (5-29) نمایش داده شده است. این رابطه با استفاده از تحلیل رگرسیون ساده بررسی شده است. بر اساس نتایج موجود، همبستگی بسیار ضعیفی (072/0-) بین متغیرهای تفاوت سنی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد. در نتیجه مقدار T (33/1-) و سطح معناداری (185/0) حاکی از عدم رابطه بین تفاوت سنی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده است.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی