دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

 

جدول 5-29: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آن­ها به برنامه­های تنظیم خانواده

 

نام متغیر بتا T Sig
تفاوت سنی 072/0- 33/1- 185/0

 

 

5- 27- 5-  فرضیه پنجم: بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

جدول 5-30 نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده را نشان می­دهد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی معکوس و ضعیفی (078/0-) بین متغیرهای تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد. مقدار T برای متغیر تعداد فرزندان، (255/1-) می­باشد و با توجه به sig به دست آمده (211/0) رابطه معنادار نمی­باشد. بنابراین فرضیه رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رد می­شود.

 

جدول 5-30: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده

 

کارگری با توجه به مقدار 395/0 Sig تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز بین شغل خانه­داری و دانشجو با توجه به اینکه میزان sig از 05/0 بیشتر است تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت بین شغل کارگری و دانشجو با توجه به اینکه مقدار 224/0 Sig تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

جدول 5-33: نتایج مقایسه میانگین­ها

اشتغال Sig
اداری             آزاد

خانه­دار

کارگر

دانشجو

832/0

000/0

014/0

404/0

آزاد              خانه­دار

کارگر

دانشجو

046/0

049/0

562/0

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی