دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

خانه­دار          کارگر

دانشجو

395/0

406/0

کارگر            دانشجو 224/0

 

 

5- 27- 8- فرضیه هشتم: بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

با توجه به این که میزان sig از 05/0 کمتر است بنابراین فرض صفر را رد می­کنیم و نتیجه می­گیریم با 99 درصد اطمینان بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

 

جدول 5-34: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

نام متغیر ضریب اسپیرمن Sig
درآمد 264/0 000/0

 

 

5- 27- 9- فرضیه نهم: بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه میزان sig از 05/0 کمتر است بنابراین نتیجه می­گیریم رابطه معناداری بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد.

جدول 5-35: نتایج آزمون تحلیل یک طرفه واریانس

 

نام متغیر F درجه آزادی Sig

 

 

5- 27- 11- فرضیه یازدهم: بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

جدول 5-38 نشان­دهنده نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده می­باشد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی ضعیفی (106/0-) بین متغیرهای نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد. مقدار T برای متغیر نگرش نسبت به داشتن فرزند، (979/1-) می­باشد و sig به دست آمده (049/0) رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می­دهد. بنابراین رابطه بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده تایید می‌شود.

 

جدول 5-38: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی