دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 رابطه قوی آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود.این تحقیق 4 فرضیه اصلی دارد، جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای اندازه متوسط هستند. اندازه متوسط نیز به این صورت تعریف شده است :” شرکت هایی که طی سال 1382 میزان دارایی آنها بین 76 میلیارد ریال و 626.5 میلیارد ریال است “. که بدین ترتیب 198 شرکت در این دامنه قرار گرفتند. آزمون فرضیه 1، بیانگر همبستگی بسیار قوی 0.78 در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر مستقل است. آزمون فرضیه 2، بیانگر همبستگی 0.67 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته، و بازده حقوق صاحبان سرمایه، به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه فرعی “ب” نیز بیانگر همبستگی با اهمیت و قوی به میزان 0.66 و در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده بازار استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و بازده سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشد. آزمون فرضیه فرعی “ج” طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95%، همبستگی معناداری میان ارزش افزوده بازار استاندارد شده با معیار رشد سود هر سهم مشاهده نشد. همین طور نتایج آزمون فرضیه های فرعی 3، این گونه اند که، قسمت “الف” آن بیانگر همبستگی بسیار قوی به میزان 0.8 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته و بازده حقوق صاحبان سرمایه به عنوان متغیر مستقل می باشد. قسمت “ب” فرضیه بیانگر همبستگی بسیار قوی و بااهمیت به میزان 0.68 در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته با بازده سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل است. آزمون فرضیه فرعی “ج” بیانگر همبستگی معنادار به میزان 0.44 طی پنج سال مورد رسیدگی در سطح اطمینان 95% بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده به عنوان متغیر وابسته با رشد سود هر سهم به عنوان متغیر مستقل است.بررسی فرضیه 4 که بیان می دارد ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها ( بازده حقوق صاحبان سرمایه، بازده سرمایه گذاری 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی