دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
 
  1. سود باقی می دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.
  2. مهدی وکیلیان، محمدحسین ودیعی و محمدرضا حسینی معصوم در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده، در پیش بینی سود هر سهم سال آتی، به بررسی رابطه متغیرهای مستقل شامل ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی مانده به عنوان نماینده های مدل اقتصادی ارزیابی با سود آتی هر سهم، می پردازد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود باقی مانده و سود هر سهم سال آتی رابطه معناداری وجود دارد، در نتیجه این معیار دارای قدرت پیش بینی است و نیز مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم سال آتی رابطه معناداری وجود نداشته و دارای قدرت پیش بینی نیست.
  3. فریدون رهنمای رودپشتی و محمد محمودی به بررسی شاخص های مدیریت ارزش در شرکت های گروه صنایع فلزی در محدوده سال های 1380 الی 1385 پرداخته اند، در این بررسی معیارهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی از جمله ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را با ارزش افزوده سهام داران مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل حاکی از وجود ارتباط معنی دار متغیرهای مورد نظر با ارزش افزوده سهام داران بوده و در نتیجه استفاده از ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده و جایگزین در جهت شناسایی و اندازه گیری ارزش افزوده سهام داران پیشنهاد شده است.
  4. فریدون رهنمای رودپشتی و اکبر افتخاری علی آبادی در مقاله ای با عنوان   ” تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی ” با ارائه چارچوب و مدلی در قالب پارادایم جدید مبتنی بر ارزش و با تکیه بر مفاهیم ارزش آفرینی، فرآیند مدیریت استراتژیک را برای موسسات مالی و بالاخص شرکت های سرمایه گذاری تبیین نموده اند.
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی