دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید،  ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

رود مدیریت سود تاثیر مثبت بر ارتباط بین ارزش دفتری می شود. در شرکتهای که مدیریت سود انجام می شود انتظار می رود دستکاری سود تنها از طریق رویه های حسابداری صورت نمی گیرد بلکه شامل تصمیمات واقعی واحد تجاری نیز می شود. برای مثال افزایش فروش ها از طریق تخفیفات بیشتر در قیمت های فروش یا شرایط اعتباری آسان تر منجر به افزایش سود دورۀ جاری می شود ولی ممکن است ارزش مورد انتظار شرکت را کاهش دهد. دستکاری سود از طریق رویه های حسابداری را دستکاری کاغذی سود و دستکاری سود از طریق تصمیمات واحد تجاری را دستکاری واقعی سود[1] می گویند.

نوع سود دستکاری شده در دستکاری کاغذی سود،  سود گزارش شده[2] است در حالی که نوع سود گزارش شده در دستکاری واقعی سود،  سود اقتصادی است ولی هدف نهایی  دستکاری واقعی سود تحت تاثیر قرار داددن سود گزارش شده است.

میزان دستکاری سود بستگی به سطح سود گزارش شده مورد نظر مدیریت دارد.

بنابر آنچه گفته شد،  دستکاری سود به سه شکل مدیریت سود،  تقلب در ارائۀ سود و حسابداری خلاقانه است. دستکاری سود از طریق رویه هایی منطبق با استانداردها و قوانین،  مدیریت کاغذی سود نامیده می شود،  در حالیکه دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معالات واحد تجاری به شیوه ای قانونی که تاثیر مثبت (نظیر اضافه کردن یک خط تولید جدید سودآور) یا تاثیر بی طرفانه (نظیر افزایش زمانبندی فروش بدون تغییر در قیمت ها) بر ارزش مورد انتظار شرکت داشته باشد،  مدیریت واقعی سود نامیده می شود. دستکاری سود در صورت انحراف از استانداردها و قوانین مربوطه،  تقلب کاغذی در ارائه سود تلقی می شود در حالیکه تقلب واقعی در ارائه سود اشاره به دستکاری سود از طریق تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری دارد به گونه ای که ارزش شرکت کاهش یابد. تجدید ساختار فعالیت ها یا معاملات واحد تجاری ممکن است منطبق با استانداردها یا قوانین باشد و یا ممکن است به مفهوم عدم رعایت یک استاندارد یا قانون تلقی شود. آن دسته از معاملات واحد تجاری که انحراف از استانداردها یا قوانین تلقی نمی شود ولی منجر به کاهش ارزش مورد انتظار شرکت می گردد نشان از ضعف بالای استانداردهای حسابداری یا قوانین مربوطه دارد.  در مورد انرون، [3] معاملات تجاری با دیگر شرکت ها خلاف اصول پذیرفته شده حسابداری یا قوانین2-10-2- بررسی و ارزیابی ادبیات تعریف مدیریت سود

در ادبیات حسابداری،  از عبارات مختلفی برای توصیف فعالیتهای مدیریت سود استفاده شده است برای مثال می توان به عباراتی چون؛ هموارسازی سود،  مدیریت صورتهای مالی،  حسابداری تهاجمی،  مهندسی[1].real Earningd Manipulation

[2].Reported earnings

[3].Enron case

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی