دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید،  ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

1-3- مقدمه

انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرآيند پژوهش و معرفي کامل آن به مخاطبان پژوهش،  نقش اساسي در پژوهش،  اعتبار و روايي پژوهش دارد. معرفي روش تحقيق بر تداوم استفاده از اين روش در پژوهشهاي بعدي کمک نموده وزمينه ساز تکميل ابعاد ديگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران ديگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نمايد چه شيوه و روشي را ايجاد کند تا او را هر چه دقيقتر،  آسان تر و سريعتر در رسيدن به پاسخ هايي براي پرسش يا پرسشهاي پژوهش مورد نظر کمک نمايد. در اين فصل ابتدا روش پژوهش تشريح مي گردد سپس مدل پژوهش،  جامعه آماري،  نمونه و روش نمونه گيري ونحوه جمع آوري اطلاعات و فرآيند جمع آوري داده ها بيان مي گردد،  در نهايت روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها توضيح داده مي شود.

2-3- نوع پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش حاضر و سؤال اساسي آن،  از نظر دسته بندي پژوهش ها بر حسب نحوه گردآوري داده ها؛ اين پژوهش توصيفي- پيمايشی محسوب مي شود اين روش به منظور کشف واقعيت های موجود يا آنچه هست انجام می شود در واقع اين روش پژوهش به منظور توصيف کردن يک جامعه تحقيقی در زمينه ی توزيع بحث نمی کند. بلکه تنها به «دليل چگونگی» آن در جامعه مورد پژوهش می پردازد و آن را توصيف می5-3- روش نمونه گيری

برای نمونه گيری روش های متداولی وجود دارد که از جمله آن نمونه گيری تصادفی ساده، نمونه گيری تصادفی نظام يافته،  نمونه گيری طبقه ای،  نمونه گيری خوشه ای ونمونه گيری چند مرحله ای می باشند.

بر اين اساس و با توجه به ويژگی ها و شکل خاص پراکندگی جامعه آماری،  روش نمونه گيری تحقيق حاضر از نوع تصادفی ساده انتخاب شد تا همه اعضای جامعه آماری شانس مساوی در نمونه آماری داشته باشند.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی