دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 کالجا،توماس و استریالوس(2005) در پژوهش خود چسبندگی هزینه­های عملیاتی را مورد بررسی قرار داده­اند،تحقیق آنها نشان می­دهد که هزینه­ها در زمان افزایش سطح فعالیت بیشتر افزایش پیدا می­کنند تا زمان کاهش سطح فعالیت این هزینه­ها که چسبنده می­باشند، با مدل سنتی هزینه­یابی که در آ«ن فرض بر آن است هزینه­ها متناسب با فعالیت­ها عمل می­کنند متناسب می­باشند. در این تحقیق نتیجه­گیری می­شود که هزینه­های عملیاتی با افزایش 1% درآمد فروش، 97% افزایش می­یابد اما با کاهش 1%، درآمد فروش 91% کاهش می­یابد. این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های امریکایی، فرانسوی، روسی و آلمانی انجام شده است.

نتایج این تحقیق به شرح زیر است:

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺸـﺎن داد، ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮشﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﺪﻳﺮان درﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮوش آﺗﻲ، راﺑﻄﻪﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮوش ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮوش، ﻋﻤﻮﻣﻲ و اداري ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖدارد.

ﺑﻨﻜـﺮوﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖو رﻓﺘﺎرﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ،در ـﻮرتاﻓـﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ) ﻓـﺮوش،ﻫﺮﭼـﻪ ﺧﻮشﺑﻴﻨﻲ (ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ (ﻛـﺎﻫﺶ) ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻣـﻲﺷـﻮد وﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان از ﻓﺮوش آﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲﺷﻮد

بلکریسنان (2011) نشان داد که ساختار هزینه ها در شناسایی و مطالعه  چسبندگی هزینه دارای اهمیت است انها در یافتند در شرکت هایی که هزینه ها غیر قابل کنترل بیشتری دارند  (هزینه های ثابت) هزینه ها از چسبندگی بالا تری بر خوردارند.

بنکر و دیگران  (2011) اشاره می کنند که شدت چسبندگی هزینه ها از حسابی به حساب دیگر و از صنعتی به صنعتی دیگر و از کشوری به کشور دیگر  می تواند متفاوت باشد. انها همچین بیان می دارند اثرات  تغییرات  مقطعی و سری زمانی می توانند در چسبندگی ها  اشکار گردند.

 

2-4-2- پژوهشها داخلی

شافعی و محمدزاده مقدم(1389) در مقاله ای تحت عنوان شواهد رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های ایرانی و مطالعه تطبیقی آن با کشور های انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه در دوره زمانی 85-1380 به این نتیجه رسیدند که در ازاي 1 درصد افزايش در سطح فروش، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش(SG&A) 43 درصد افزايش مي يابد؛ در حاليكه در ازاي 1 درصد كاهش در سطح فروش هزينه هاي اداري، عمومي و فروش 32 درصد كاهش مي يابد.

نمازی و دوانی پور(1389) به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس تهران پرداختند. نتايج اين پژوهش كه بر اساس اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، براي يك 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی