دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جایگاه مسئولیت پزشکان در قبال بیماران و خانواده‌ آنان، در نظام حقوقی ایران

مفهوم مسؤلیت و اقسام آن

در این قسمت به بیان مسؤلیت و اقسام آن می پردازیم و در درادامه به بیان پیشنه مسؤلیت کیفری پرداخته خواهد شد.

2-7-1-مفهوم مسئوليت

از آنجا كه براي فهم دقيق هر اصطلاحي، نياز به بررسي مفهوم لغوي آن مي‌باشد، بنابراين لازم است در ابتدا، معناي لغوي مسئوليت را به طور اعم بررسي كنيم و از آنجا كه اين لغت در معناي موضوع بحث، واژه اي خارجي است، تحقيق از آن در بعضي از كتب لغت خارجي نيز مناسب خواهد بود. مفهوم مسؤلیت در فرهنگ معین به معنای امر خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود آمده است(معین: 1375، ج4، 5842).

واژه مسؤلیت در فرهنگ لغت مترادف با کلمات وظیفه و تکلیف بکار می‌رود، اما باید توجه داشت که مفهوم مسؤلیت گسترده تر از مفهوم واژه های وظیفه و تکلیف است. برای استنباط بیشتر مفهوم مسؤلیت باید مقدمات وشرایط آن را در نظر داشت(اعتمادی:1390، 34)

مسئول اسم مفعول از سأل، يسأل بر وزن منع، يمنع و سئوال مصدر آن مي‌باشد. در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده‌دار آن باشد، تعريف شده است. چنان كه در فرهنگ نوين عربي به فارسي مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است(طباطبايي:1355، 286).

بعضي ديگر از لغويين، يكي از معاني مسئول را كسي دانسته‌اند كه فريضه‌اي بر ذمه دارد به طوري كه اگر عمل نكند از او بازخواست مي‌شود و مسئوليت را به معناي مسئول بودن نسبت به انجام دادن امري آورده‌اند(معین: 1375، ج4، 7147).

مرحوم دهخدا، معناي مسئوليت داشتن را متعهد و موظف بودن و معناي مسئوليت را ضمان دانسته است( دهخدا: 1373، ج12، 524).

مسئوليت به معناي قانوني آن، عبارت از التزام شخص به پاسگويي اعمال و رفتار خويش در قبال مردم است كه معيار تجلي آن اعمال و رفتاري است كه موجب خسارت يا جنايت گردد(ولیدی:1392، 43).

هر چند كه در قانون ايران هيچ گونه تعريفي از مسئوليت ارائه نشده است و به همين دليل از طرف حقوقدانان نيز به صورت يكسان ‌تعریف‌ نشده است، ولی همگی آنها مسؤلیت را به نوعی تعهد و التزام دانسته اند(جعفری لنگرودی:1390، 87).

 در حقوق خارجي نيز مسئوليت«Liability» يك مفهوم حقوقي است كه بر اساس قدرت يك طرف و مطابق با يك قاعده حقوقي، انجام يا عدم انجام امري را الزام مي كند. به طور مثال، بايع در قرارداد بيع، مسئول تحويل كار و مشتري، مسئول پرداخت ثمن است. گاهي طرف مقابل شخص مسئول را شخص داراي استيلاء «Sujection» و توانايي «Power» مي‌نامند. شخص داراي مسئوليت، از نظر حقوقي، ملزم است كاري را انجام دهد يا چيزي را متحمل شود. بنابراين، شخص مسئول ممكن است نسبت به اجرا يا پرداخت، مسئوليت داشته باشد يا زنداني شود و يا به هر طريق ديگري در معرض تكاليف و تبعات حقوقي قرار گيرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه مسئولیت پزشکان در قبال بیماران و خانواده‌ آنان، در نظام حقوقی ایران

دسته‌ها: دسته اصلی