دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غيرواقعي

استفاده از سند هويتي جعلي تكميل كننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولي جدا از جعل بوده و بصورت يك جرم مستقل در مباحث حقوقي و قضايي مورد توجه قرار ميگيرد . عناصر متشكله خاصي را دارا بوده و در قوانين جزايي تابع مقررات ويژه اي است بدين جهت در مواردي كه جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد مرتكب به اتهام دو جرم يكي براي جعل و ديگري براي بكارگيري سند جعلي و با رعايت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.

براي تعيين مجازات استفاده از اسناد هويتي جعلي به لحاظ اينكه اين اسناد در رديف اسناد دولتي و رسمي‌هستند ، بايستي به قانون مجازات اسلامي‌مراجعه نمود ( ماده 535 اين قانون ، مجازات مرتكبين استفاده از اسناد رسمي‌جعلي را پيش بيني نموده است )[1] .

با توجه به مندرجات ماده قانوني مذكور ، شرط تحقق يا عناصر متشكله ، جرم استفاده از سند هويتي مجعول عبارت است از عنصر مادي و عنصر معنوي.

 

الف ) عنصر مادي جرم

براي تحقق جرم استفاده از سند هويتي جعلي مانند هر جرم ديگر ، لزوماً ارتكاب عمل مادي از ناحيه مرتكب ضرورت دارد و با توجه به اينكه صرف استعمال يا استفاده از سند هويتي مجعول براي تحقق عنصر مادي اين جرم كافي به نظر مي‌رسد بنابراين ارتكاب هر عمل مادي محسوسي كه عرفاً به قصد برخورداري از مزاياي سند هويتي مجعول از ناحيه ارائه كننده آنها در خارج صورت مي‌گيرد . عنصر مادي جرم استفاده از سند هويتي مجعول محسوب مي‌شود مشروط به اين كه مرتكب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلي براي دريافت كوپن يا گذرنامه و نظاير اينها .

[1]  ماده 535 : هر كس اوراق مجعول مذكور در موارد 532 – 534 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا به سه تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی