دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

: شيوه مبارزه با جعل اسناد هويتي

آنچه تاكنون در رابطه با مبارزه با جرم گفته شد مباحثي بود كه مربوط به تمامي‌جرائم مي‌باشد كه جرم جعل سند هويتي و به دنبال آن استفاده از اسناد هويتي مجعول نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي مقابله با اين جرائم همه انواع مبارزه موثر مي‌باشد و بايستي در امر مقابله با جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول هم مبارزه كيفري داشته و هم از انواع مبارزه غيركيفري استفاده نمود.

جعل سند طبق مطالعات انجام شده از اجتماع سه عنصر اساسي ، جاعل ، سند آسيب پذير و انگيزه ارتكاب جعل شكل گرفته و تحقق مي‌يابد و اگر اين سه عنصر را سه راس يك مثلث فرض نمائيم ، از اتصال ايجاد شده بين سه راس مثلث جرم جعل مانند شكل زير بوجود مي‌آيد .

جاعل                    سند آسيب پذير

 

 

انگيزه ارتكاب جعل

لذا براي مبارزه با اين جرم بايستي سعي شود كه از به هم رسيدن اين سه عنصر جلوگيري نموده و به تعبيري در صورتيكه يكي از اين عناصر حذف گردد جعل نيز محقق نخواهد شد .

براي حذف عنصر جاعل مي‌توان از شكلهاي مختلف مبارزه كيفري مانند مجازات و غيره و همچنين از انواع مختلف مبارزه غيركيفري اجتماعي استفاده نموده و طوري برنامه ريزي كرد كه جاعل حاضر به ارتكاب جعل نشود . اين راه مي‌تواند مثمر ثمر بوده و موثر واقع گردد ، ولي بايد پذيرفت كه متغيرهاي گوناگوني در تحقق اهداف اين برنامه دخالت داشته كه بعضاً خارج از كنترل جامعه و متوليان امر مبارزه مي‌باشد .

    براي حذف سند آسيب پذير ، توجه به نظريات ارائه شده در مبارزه غيركيفري وضعي نقش مهم و به سزايي دارد. در اين مبارزه كه به آن مبارزه فني نيز مي‌گويند فعاليت هاي متفاوتي مورد توجه قرار مي‌گيرد . اقداماتي مانند دشوار ساختن ارتكاب جرم ، افزايش خطر ارتكاب جرم ، كاهش جاذبه آماج ها ، افزايش احساس شرم و گناه جزء اين مبارزه مهم تلقي مي‌شوند كه در بحث دشوار ساختن ارتكاب جرم ، مي‌توان با ايجاد استحكام در اسناد هويتي ، از سند كه آماج جرم جعل محسوب مي‌شود حمايت و حفاظت نمود و يا با تدابير مناسب برنامه هاي كنترلي براي اسناد هويتي پيش بيني نموده و سير و حركت اسناد غير واقعي و جعلي را محدود ساخت و در رابطه با افزايش خطر ارتكاب جرم ، مراقبت غير رسمي‌مربوط به نهادها و ارگان هاي مرتبط با اسناد هويتي است كه در اين مراقبت نيز پليس به لحاظ دسترسي به آمار و ارقام دقيق جعل به عنوان راهنما و هدايتگر مي‌تواند برنامه ها و اقدامات لازم براي اجراي مراقبت غير رسمي‌را سازماندهي نمايد كه در اين زمينه مي‌توان با پيش بيني سيستم بررسي اسناد و برنامه هاي كنترلي اسناد مراقبت لازم را از اسناد هويتي به عمل آورده و موفق به حذف سند آسيب پذير از رئوس مثلث فرضي جرم جعل سند هويتي شد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی