دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

بند دوم:  مفهوم داوری در حقوق ایران

واژه داور در اصل  دادور  بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معني صاحب داد، قاضي، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بين دو يا چند نفر و نيز به معني حكم كردن، محاكمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت كثرت استعمال و تسهيل در تلفظ و تخفيف در نگارش به مرور دال ثاني حذف شده و تبديل به داور  شده است.

معادل عربي داور و داوري كردن، به ترتيب حكم و حكميت مي‌باشد. بنابراين مراد از داوري كردن همان حكميت است. از نظر حقوقي و قواعد دادرسي مدني به معني فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسي دگي و مراعات آيين‌هاي دادرسي رسمي است.

به بيان ديگر، داوري عبارت است از رفع اختلا‌ف في مابين اصحاب دعوي از طريق واگذاري آن به حكم اشخاصي كه طرفين دعوي آنها را به تراضي خود انتخاب مي‌كنند و يا اي ن‌كه دادگاه صالحه آنها را به قيد قرعه انتخاب مي‌كند.در ميان مجموعه قوانين كشور از گذشته‌هاي دور موضوع داوري و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آيين‌ دادرسي مدني مصوب 1318، قانون مالك و مستاجر مصوب 1339 و چند قانون ديگر كه به موض وع داوري مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاري درخصوص داوري عبارت است از: 1  ماده 6 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب مصوب سال 1373 كه مقرر مي‌دارد: طرفين دعوا در صورت توافق مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به  <قاضي تحكيم> مراجعه نمايند و مراد از قاضي تحكيم كسي است كه رضايت دارد تا از جانب شخص يا اشخاصي در دعوا يا دعاوي معين كه او در آن دخالت دارد داوري كند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری

دسته‌ها: دسته اصلی