دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 

 

  • نقشى را ايفا نمی كند. تحليل رگرسيون سلسله مراتبىِ تعديلى حاكى از آن بود كه با احتمال زياد، فاصلة قدرت نقش تعديل كننده را در رابطه بين انصاف كلى و ترك خدمت و رضايت شغلى ايفا می كند.
  • نوری و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان ” بررسي تبليغات شفاهي و تحليل تاثير آن بر جذب گردشگران روستايي مطالعه موردي روستاهاي هدف گردشگري شهرستان پاوه” لزوم توجه به تبليغات شفاهي بعنوان يک عامل اصلي در بازاريايي گردشگري روستايي را مورد توجه قرار دادند. جامعه آماري پژوهش گردشگراني بودند که در زمان پيمايش در روستاهاي هدف گردشگري پاوه حضور داشته اند که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای برابر با 348 نفر تعيين شد و پرسشنامه پژوهش بین آنها توزیع شد. نتايج نهايي پژوهش نشان مي دهد که، گردشگران سفر کرده به شهرستان پاوه تا حدود زيادي از تبليغات شفاهي به عنوان منبع اصلي اطلاعات سفر خود استفاده کرده اند. با توجه به يافته هاي پژوهش، توجه به تبليغات شفاهي و عوامل موثر بر اثربخشي آن، امکان جذب هر چه بيشتر گردشگران به منطقه مورد مطالعه را فراهم مي کند.
  • مشایخی و جلالی (1391) در پژوهشی با عنوان ” ارزش هاي فرهنگي و حاكميت شركتي” به بررسي ارتباط ميان ارزش هاي فرهنگي و برخي متغيرهاي حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به اين منظور، از مدل فرهنگي هافستد براي ارزيابي ارزش هاي فرهنگي شركت ها بهره گرفته و بوسيله پرسشنامه طراحي شده به جمع آوری داده ها پرداختند. شركت هاي نمونه براي يك دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعي بررسي شدند. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه بين شاخص نتایج پژوهش آنها نشان داد که تبلیغات شفاهی ادراک شده اثر مثبت معناداری بر کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان داشته است. همچنین تبلیغات شفاهی اثر قابل توجهی بر ارزیابی مشتریان با اجتناب از عدم اطمینان بالا نسبت به مشریان برخوردار از اجتناب از عدم اطمینان پایین برخوردار بوده اند. ضمن اینکه اثر میانجی گری سایر ارزشهای فرهنگی مورد تائید قرار نگرفت. علاوه بر آن ارتباط بین تبلیغات شفاهی با ارزشهای فرهنگی فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان مثبت و معنادار، و با ارزش فرهنگی فردگرایی منفی و معنادار بدست امد ضمن اینکه رابطه بین تبلیغات شفاهی و مردگرایی مورد تائید قرار نگرفت.

آرگان و همکاران[1] (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارتباط دهان به دهان در موجودی ها و مبادلات سهام» به تبیین ابعاد بازاریابی دهان به دهان پرداختند. نمونه آنها شامل 8 بانک از بین بانکهای ترکیه بود که با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 3 مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده نشان داد که سازه های مرتبط با تبلیغات دهان به دهان در مبادله ی سهام می توانند به صورت سازه ی 3 بعدی سنجیده شوند که شامل اطلاعات آزمایشی، مهارت های[1] Argan et al, 2011

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

دسته‌ها: دسته اصلی