دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 – بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. (آزمون دوربین واتسون)

3- توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتی به صورت زير است:

توزيع داده ها نرمال است

توزيع داده ها نرمال نيست

 

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است. در اين آزمون هر گاه سطح معناداریكمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمينان رد می شود .

بر اساس مقادير ارائه شده(جدول4-2) از آنجايی كه مقادير سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته مدل کمتر از 5% است (0.05 Sig.> يا P- value)، بنابراين فرض صفر يعنی نرمال بودن متغيرها رد می شود. اما چون تعداد داده ها از 30 بیشتر است می توان داده ها (کتاب دکتر عادل آذر ) را نرمال فرض کرد و از آزمونهای مربوط به داده های نرمال بدون هیچ نگرانی استفاده کرد.( البته لازم به ذکر است که متغیر رضایت شغلی که  برایند شاخصهای اندازه گیری رضایت شغلی می باشد دارای سطح معناداری بیشتر از 5 0/0 می باشد که نشان دهنده نرمال بودن این متغیر وابسته می باشد).

1-    5 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه :

4-5- 1  تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول:

فرض اصلی اول : بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس  ارتباط وجود دارد.

همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین مهارتهای انسانی مدیریتی و رضایت شغلی کارکنان، وجود دارد.

جدول 4-3 ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار

دوربین- واتسون خطای معیار تخمین استاندارد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین معناداری ضریب همبستگی پیرسون مدل
84/1 24/0 41/0 43/0 02/0 77/0 1
 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی