دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

.

 

 

جدول4-4تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول

ANOVA b
سطح معنی داری آماره F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل
02/0 13/0 009/0 1 23/0 رگرسيون
    06/0 22 48/1 باقیمانده

(Residual)

  23 71/1 جمع

 

4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول

با مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال، مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است، پس یکی دیگر از مفروضات استفاده از رگرسیون نیز محقق می شود  و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر ) و انحراف معیار نزدیک به یک (978/0) است.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی