دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

ستون اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای متغیرهای مستقل 24 مورد و متغیرهای وابسته  189 مورد می باشد و ستون ششم، میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ، که به عنوان مثال میانگین مهارت انسانی  89/3 است. ستون نهم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس مهارت انسانی 065/0 می باشد. ستون های دهم و دوازدهم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد و سطردوم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند.

 

 

جدول شماره 4-1 شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق
  تعداد دامنه کمترین بیشترین مجموع میانگین انحراف استاندارد واریانس چولگی کشیدگی
آماری آماری آماری آماری آماری آماری خطای استاندارد آماری آماری آماری خطای استاندارد آماری خطای استاندارد
مهارت انسانی 24 83/0 50/3 33/4 50/93 89/3 05/0 25/0 06/0 25/0 47/0 62/0- 91/0
مهارت ادراکی 24 50/1 00/3 50/4 30/88 67/3 08/0 43/0 18/0 40/0 47/0 01/0- 91/0
مهارت فنی 24 00/2 20/2 20/4 71 95/2 14/0 70/0 49/0 53/0 47/0 16/1- 91/0
رضایت از کار 186 00/16 00/0 00/16 1614 67/8 32/0 40/4 42/19 00/0- 17/0 29/1- 35/0
رضایت از سرپرست 186 00/18 00/0 00/18 2283 27/12 37/0 11/5 17/26 93/0- 17/0 9/0- 35/0
رضایت از همکار 186 00/19 00/0 00/19 2301 37/12 37/0 11/5 18/26 03/1- 17/0 14/0 35/0
رضایت از حقوق 183 00/6 00/0 00/6 429 34/2 12/0 70/1 89/2 80/0 18/0 31/0- 35/0
رضایت از ترفیعات 183 00/9 00/0 00/9 459 50/2 18/0 44/2 95/5 86/0 18/0 22/0- 35/0
رضایت از شغل 189 60/14 00/0 60/14 1664 80/8 20/0 82/2 00/8 19/0- 17/0 29/0 35/0
                           

 

 

 

 

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی