دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) نخستین بار در بین اساتید و اعضای هیات­ علمی دانشگاه شیراز توزیع و جمع­آوری گردید. روایی و پایایی آن مقیاس به ترتیب با استفاده از روش­های تحلیل­گویه (87/0- 39/0 در سطح معنی­داری 0001/0) و آلفای کرونباخ (81/0) محاسبه شد.

مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک­زاده و معینی، 1389) برای اولین بار در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز اجرا شد. روایی آن با روش تحلیل­گویه (71/0- 42/0، در سطح معنی­داری 0001/0)  و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (77/0)، به دست آمد.

با توجه به تغییر در جامعه آماری، روایی آن مقیاس­ها از  طریق روش­ «تحلیل­گویه» و پایایی آنها از طریق محاسبه‌ي «ضریب آلفای کرونباخ» محاسبه گردید، که به ترتیب در جداول شماره (10) و (11) قابل ملاحظه مي‌باشد.

 

جدول شماره (10): محاسبه روایی و پایایی مقیاس نوع ساختار سازمانی

زیرمقیاس روایی پایایی
ساختار تواناساز 0001/0                            72/0- 30/0 77/0

نشان مي‌دهد. به طوری که ملاحظه مي‌شود، روایی کل با استفاده از روش تحلیل گویه، در مقیاس‌های مورد استفاده به ترتیب 71/0- 30/0 و 78/0-62/0 است و مثبت و معنی‌دار به­دست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن مقیاس­ها به ترتیب 77/0 و 77/0 است. این خود نشان­دهنده آن است که مقیاس­های مورد استفاده در این پژوهش، دارای روایی و پایایی لازم برای اجرا مي‌باشند.

 

 

3-6- شيوه گردآوری اطلاعات

 

با توجه به اجرای پژوهش در محیط واقعی اداراي، امكان هيچ­گونه دستكاري متغیرها وجود نداشت و پ‍‍ژوهش حاضر در محيطي كاملاً طبيعي انجام پذیرفته است. جهت گردآوری اطلاعات از نمونه­های پژوهش از روش میدانی و با کمک «پرسشنامه بسته­پاسخ» در ارتباط با نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت توسط ترک­زاده و محترم (1390) و ترک­زاده و معینی (1389) تهیه گردیده است، استفاده شد. محقق پس از انتخاب نمونه‌ها و کسب مجوز از حراست دانشگاه شیراز با مراجعه‌ي حضوری به واحدهای ستادی دانشگاه

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران