دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
  

تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 

مقدمه

 

 

در این بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­ آماری داده­های گردآوری شده ارائه مي‌گردد. ابتدا یافته‌های پژوهش با توجه به سئوالات مطرح شده در این زمینه به تفکیک بیان شده و سپس خلاصه‌ي این یافته‌ها ارائه خواهد شد.

 

 

4-1- یافته‌های پژوهش

 

پرسش 1- نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز كدام است؟

به منظور پاسخ­دهی به این پرسش، داده­های مربوطه با استفاده از روش آماری آزمون تی وابسته تحلیل گردید که نتایج آن در جدول شماره (12) ارائه شده است. در این جدول ملاحظه می­شود که بیشترین میانگین ­مربوط به ساختار تواناساز (9/53) و کمترین میانگین مربوط به ساختار بازدارنده (35/35) است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (28/18) در درجه آزادی 242، تفاوت بین میانگین­ها در سطح 001/0 معنا­دار است. مرجعیت، پاداش و چیرگی محیطی تفاوت معنی­داری دارد. میانگین منبع قدرت اطلاعات با میانگین کلیه منابع قدرت به جز مشروعیت و فرهنگ تفاوت معنی­داری دارد. میانگین منبع قدرت مشروعیت با میانگین کلیه منابع قدرت به جز اطلاعات، اخلاق و فرهنگ تفاوت معنی­داری دارد. میانگین منبع قدرت چیرگی محیطی با میانگین کلیه منابع قدرت به جز مرجعیت، پاداش و تخصص تفاوت معنی­داری دارد. میانگین منبع قدرت اخلاق با میانگین کلیه منابع قدرت به جز اجبار، مشروعیت و فرهنگ تفاوت معنی­داری دارد. میانگین منبع قدرت فرهنگ با میانگین کلیه منابع قدرت به جز اطلاعات، مشروعیت و اخلاق تفاوت معنی­داری دارد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران