دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

اطلاق کرده که نتوانند نقش فعل را ايفا کنند و به عبارت ديگر شناسه هاي فعلي به دنبال آنها نمي آيد مانند اسم، صفت، قيد، ضمير، عدد، صوت، اسم صوت، حروف اضافه و ربط مرکب. دوازده نوع تقسيم براي اين بخش ارائه شده از جمله : اضافه اي، مقلوبي، پيش وابسته، همراه با مشتق فعلي، جمله گونه، شبه جمله اي، پيوندي، حروف اضافه دار، حرف ربط دار، حرف ندادار، مکرر و اتباع.

در بخش کلمات همراه با مشتق فعل، کلباسي چند الگو ارائه نموده است که نتيجه آن اسم مرکبي است که با جزئي مشتق از فعل ساخته شده است و در اين رساله تحت عنوان اسم مرکب فعلي به آنها اشاره ميشود با بررسي الگوهاي ساخت واژه هاي مرکب در منابع دستوري زبان فارسي وانگليسي، الگوهاي زير براي ساخت اسم مرکب فعلي در دو زبان استخراج گرديد.

الگوهاي ساخت اسم مرکب فعلي در زبان فارسي

اسم هاي مرکب در فارسي و انگليسي را مي توان از نظر نوع ساخت به دو دسته کلي تقسيم کرد : غير فعلي و فعلي.

اسم مرکب فعلي را مي توان چنين تعريف کرد: “به آن دسته از کلمات مرکبي گفته مي شود که يک جزء آنها از فعل مشتق باشد و به عنوان اسم مورد استفاده قرار گيرند.” روش هاي ساخت چنين اسم هايي در زبان فارسي به شکل زير آمده است.

1- فعل +فعل ¬ اسم (کشاکش، هست و نيست، بود و نبود، گير و داد)

معني مفعولي : زيرنويس، لگدکوب، زرکوب، دستباف.

معني مصدري : سالگرد، عقب گرد، دست بوس، پابوس، پاگشا.

از آنجايي که اسم در جمله نقش فاعلي و مفعولي مي پذيرد اين اسامي مرکب فعلي نيز در نقش هاي مختلف کاربرد دارند.

6-      صفت ،  ضمیر   + صفت مفعولي مرخّم ( مصدر مرخّم) ¬ اسم مرکب

اسم،  قید

اسم ¬ چوب بست، داربست، سرنوشت، سرگذشت، قرارداد، رونوشت.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی