دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

 حکم موت فرضی

حکم موت فرضی غائب در مواردی صادر می  شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. مواد 1020 و 1021 قانون مدنی مدت زمانی که عادتاً شخص زنده نمی ماند را بیان داشته اند. درخواست صدور حکم موت فرضی از دادگاه، به درخواست ورثه غائب، وصی و موصی  له صورت می گیرد.

صرف غیبت تزلزلی  در نکاح ایجاد نمی کند. طبق قانون مدنی زن غائب مفقودالاثر باید بعد از 4 سال انتظار می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در میان فقهای امامیه بین این که این نوع جدایی طلاق است یا فسخ، اختلاف وجود دارد. به نظر ما مفارقتی که به علت غیبت زوج ایجاد می شود، طلاق محسوب می گردد چون این مفارقت با حکم حاکم صورت گرفته و به نوعی می توان اراده حاکم را جانشین اراده شوهر دانست و این نوع را باید طلاق نامید. زنی که شوهر او غائب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد. ( ماده 856) ولی به نظر ما صدور حکم طلاق زوجه با توجه به رعایت شرایطی که در قانون آمده است، ملازمه ای با صدور حکم موت فرضی ندارد. از آن جایی که ممکن است قبل از صدور حکم موت فرضی دادگاه زوجه را طلاق دهد، چگونه می توانیم عده وفات برای زوجه متصور شویم. مگر نه این است که قبل از صدور حکم موت  فرضی زنده بودن غائب را استصحاب می کنیم. همچنین ماده 1030 بیان داشته که شخص غائب اگر  پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده برگردد، حق رجوع دارد. به عقیده ما با توجه به این مباحثی که مطرح شد،  این نوع طلاق به مفهوم طلاق رجعی نزدیکتر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی