دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

مبحث سوم:  مهریه زوجه غائب

مهر مالی است که به واسطه عقد نکاح یا نزدیکی (غیر زنا) یا تفویت بعض به طور قهری به برخی از وجوه مانند اوضاع و رجوع بر شهود واجب می گردد.[1]

در اصطلاح حقوقی مهر مالی است که زوج برای نکاح به زوجه  تمکین می کند. همانند آن که کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد.[2]

در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، زن مستحق تمامی مهر خواهد بود. زیرا مهریه سبب نکاح به مالکیت زن در می آید و در اثر نزدیکی تمامی آن در مالکیت زن مستقر شده است.

ماده در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده 1082 ق م که به مجرد عقد، زن را مالک مهر خود می داند و آن که ماده 1101 ق م فقط در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط می شود که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن، مستحق تمامی مهر خود می باشد.[3]

در این  مورد می توان به این نتیجه رسید که اگر بین غائب مفقود الاثر و همسرش نزدیکی صورت گرفته باشد، بعد از جدایی زن حق خواهد داشت تا همه مهر را از شوهرش بخواهد. ولی اگر قبل از نزدیکی دو طرف جدا شوند از یکدیگر، زن می تواند نصف مهر المسمی را مطالبه کند از شوهرش .

ماده 1092 ق م بیان  می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد  مازاد نصف عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»

پس اگر در این جا بین غائب و همسرش نزدیکی رخ نداده باشد و همسر او حکم طلاقش را طبق شرایط یاد شده از قاضی بگیرد، زن می تواند نصف مهر را از شوهرش مطالبه کند.

[1] – النووی ،ابوذکریا محی الدین یحیی بن الشرف،المجموع، ج 18، ص 5،بی جا،دارالعالم الکتب،بی تا، به نقل از: الصالح المومنین،حمید،وضع حقوقی غایب مفقود الاثر در حقوق ایران،دانشگاه امام صادق،1379

[2] – امامی، حسن، پیشین، ص 520

[3] – امامی، حسن، پیشین، ص 1378

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی