دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

جرم سرقت در نوشته های فقهی

در بیشتر نوشته های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از فقهاآن را چنین تعریف کرده اند: السرقه: هی اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی.[1] درپاره ای موارد بجای خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتی را در محتوای آن به وجود نمی آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه » یا« سرا»،پنهانی بودن عمل سرقت است. از آنجا که منطقا بایستی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد،ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض کاشانی بیان کرده اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.[2] درباره تعریف مذکور پرسشهایی وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامی تواند روشنگر مفهوم سرقت برای قانونگذار و قضات گردد: 1- در چه صورتی بردن مال دیگری، پنهانی محسوب می شود، آیا منظور این است که بردن مال به گونه ای باشد که هیچ کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده اند؟ و یا اینکه امر سومی مورد نظر است؟

2- آیا وصف «پنهانی بودن » بایستی در همه اوقات، یعنی از آغاز که عمل دزدی شروع می شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانی بوده است؟ و یا اینکه صرف ورود مخفیانه برای تحقق مفهوم « بردن مال به طور پنهانی » کافی است، اگر چه هنگام خروج از خانه با صاحب خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده اند؟

3- آیا برای تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمی » شرط است و یا اینکه مجرد بردن مال برای صدق سرقت کافی است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟ نوشته های فقهی، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته اند، با این حال در برخی موارد می توان به اشاراتی دست یافت. اما پرسش نخست، بدون تردید نمی توان گفت منظور از« خفیه »، پنهانی بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه ای که هیچ کس آن را نبیند زیرا یکی از ادله اثبات جرم سرقت بینه می باشد و «بینه » یعنی شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین چگونه می توان گفت، هنگام پنهانی بودن صدق می کند که هیچ کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستی بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد. مرحوم شهید ثانی در این باره عقیده دارند که منظور از «خفیه » یا سرا در تعریف سرقت، پنهانی نبودن عمل از نظر مالک است: … سرا من غیر شعور المالک به. سرا، یعنی بدون آگاهی مالک نسبت به بردن مال.[3]

[1] . احمد المقدس الاردبیلی، پیشین، ج 13، ص 227

[2] محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج 2، ص 33، چاپ اول، قم، دارالمرتضی.

[3] زین الدین الجبلی العاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9،ص 22، جامعه النجف الاشرف

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی