دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

مبحث سوم-مفهوم مهدور الدم

مشتق از ریشه هدر و اهدار و به معنی از بین رفتن و به هدر رفتن است و اهدار از باب افعال به معناي به هدر رفتن است و (مهدور) اسم مفعول است. (دم) هم به معناي خون است و لذا مهدورالدم به معناي خون هدر رفته می باشد.[1] مهدورالدم کسی است که ریختن خون او مباح و جایز است. در کتابهاي فقهی تعریف مهدورالدم به صورت کلی و در شکل ضابطه و قاعده این گونه بیان شده است: هر کسی که شرع مقدس اسلام ریختن خون او مباح دانسته است.[2]در مقابل مهدورالدم محقون الدم قرار دارد و (محقون) از مادة (حقَنَ) به معناي حبس کردن گرفته شده است. (حقَنت دمه) یعنی از ریختن خون او جلوگیري کردم،لذا در عبارت فقها نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود. مهدورالدم و محقون الدم دو اصطلاح فقهی است که در مقابل هم قرار می گیرند. (محقون الدم) به کسانی گفته می شود که حفظ خون آنها ضروري و از نظر شرع مقدس اسلام کشتن آنها ممنوع است.[3]بنابراین محقون الدم در لغت به معنی رهانیده شده از قتل است و در اصطلاح فقهی کسی است که شرع اسلام کشتن او را جایز نمی داند و مترادف محفوظ الدم و در مقابل مهدورالدم است.[4]مراد از محفوظ الدم کسی است که خون او نزد شارع اسلام محفوظ و محترم است و هیچ کس حق کشتن و حتی مجروح کردن و بطور کلی حق جنایت بر او را ندارد.برخی از فقها معتقدند [5]در باب مهدورالدم ضابطه در جمیع موارد این است که اگر کشتن نفس به حکم شارع روا باشد.تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است تشکیل دادگاه کیفري استان با حضور پنج نفر قاضی براي رسیدگی به جرایمی با مجازات اعدام ، قصاص و امثال آنها نشان دهنده این امر است.بنابراین اشتباه اشخاص عادي در تشخیص مهدوالدم دهنده ضرورت علم و تجربه فراوان براي رسیدگی به این گونه پرونده هاست .مهدورالدم یک امر کاملاً قابل پیش بینی است.اعتقاد به مهدورالدم بودن بر اساس امري منطقی و معقول پایه ریزي شده لذا کسی که به عنوان مهدورالدم فردي را به قتل می رساند باید از کلیه مصادیق مهدورالدم در اسلام و خصوصیات جرایمی که باعث مهدورالدم شدن اشخاص می شود.[6]

[1] منتظری، حسینعلی، الحدود چ 2، قم، انتشارات دارالفکر، بی‏تا، ج 1، ص 134.

[2] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چ 5، تهران، دارالاسلامیه، 1401، ج 19.

[3] مهرپور، حسین، «سیری در مبانی فقهی و حقوقی ماده 630ق.م.ا»چ 2، نامه مفید، س 2، ش 4.

[4] نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات(القسم الخاص)، چاپ دوم، قاهره، دارالنهضة العربی، 1992، ص 395-394.

[5] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، چ 5، تهران، دارالاسلامیه، 1401، ج 19.ص254

[6] رضایی،علی رضا،مقاله مصادیق مهدورالدم در حقوق کیفری ایران،1388،ص28

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی