دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

– بستر كه از آن نزديكي مشروع اراده شده باشد.

ب- رابطه زوجيت بين زوجين مي باشد.

معتقدند : «اگر معني اول را براي كلمه فراش قابل شويم، در اين صورت مانند آنچه در قسمت حقوق مدني بيان گرديد براي الحاق طفل به زوج يا تصريح كلمه «فراش» احراز وجود بستر با نزديكي مشروع يا ( يا به تعبير وسيع تري كه رابطه مصنوعي را هم شامل گردد) رابطه تناسلي بين زوجين لازم است. در فرض مورد بحث كه اصل ارتباط طبيعي و يا مصنوعي مورد ترديد است نمي توان طفل را مربوط به زوج دانست و عليهذا نمي توان نسبي براي طفل در نظر گرفت. بعيد نيست بتوان گفت كه با در نظر گرفتن آنكه به مصداق « القرعه لكل امر، مشكل» فقها در موارد مشابه براي تعيين فرد مشتبه در بين افراد متعدد، به قرعه متوسل مي شوند، در اينجا نيز نسبت با قرعه تعيين گردد. بدين نحو كه اگر قرعه به نام زوج اصابت كرد، نسب مشروع و الا نسبت غير مشروع با سايرين دارد. زيرا از ادله موجود نمي توان حكم مورد بحث را نفياً و يا اثباتاً استفاده نمود. يعني دليل اثبات نسب مشروع و يا نفي آن در مورد بحث وجود ندارد و قرعه براي رفع ترديد و اشكال مورد استفاده قرار مي گيرد.

البته ايشان در ادامه مبحث قرعه يادآور شده اند كه اولاً قرعه بايد در بين افراد محصور باشد، ثانياً در پاره اي موارد استقراع غير ممكن مي گردد، ثالثاً قرعه براي رفع تحير به عنوان حكم ظاهري كه هيچگونه حكايتي از واقع امر ندارد تشريح گرديده است. لذا بايد در حكومت آن به قدر متيقن از موارد آن اكتفا نمود.[1]

ايشان در رابطه با معني دوم اراده شده از كلمه «فراش» نيز معتقدند : « اگر معني دوم اراده شده باشد يعني منظور اين باشد كه طفل ملحق به رابطة زوجيت است. با توجه به اينكه در اين حديث شرط نزديكي مانند ماده 1158 ق . م وجود ندارد و شرط امكان الحاق طفل به زوج را از دليل خارج استفاده مي كنيم. مي توان گفت كه در فرض مورد بحث نيز طفل ملحق به زوج است، زيرا از اطلاق حديث با در نظر داشتن ساير ادله استفاده مي گردد كه طفل در صورت امكان ولو به صورت احتمال به رابطة زوجيت تعلق دارد. ولي با مقايسه دو معناي احتمالي فوق به نظر مي رسد كه معناي اولي با وضع كلام مساعدتر بوده و با ذوق سليم سازگار است، يعني منظور از فراش همان بستر (رابطة تناسلي مشروع بين زوجين ) است و لذا در الحاق طفل به زوجين وجود اين رابطه بايد مسلم باشد و در مورد مانحن فيه در اصل آن ترديد بوده و بنابراين نمي توان رابطه نسبي براي طفل اعتبار نمود.

[1] شهیدی، مهدی(1380)، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی(مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات سمت و پژوهشکده خانواده.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی