دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی

صلح از جمله عقودی است که با  دامنه گسترده خود قرنهای متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالبهای کهن جای نمی گرفت، طرفین آن را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

قلمرو وسیع عقد صلح که از سوی قانونگذار برای جلوه گر شدن حاکمیت اراده تاسیس شده، همراه با تسالم و تسامح و احسانی که در مفهوم و جوهره این عقد نهفته است، موجب می شود تا این عقد آرام، هم در معنای حقیقی خود که برای رفع تنازع موجود یا احتمالی است و هم در مقام معامله و غیر آن مورد استفاده قرار گیرد. وانگهی، ابزار مناسبی است که یک حقوقدان برای رفع نیازمندی های اشخاص در حقوق خصوصی در جستجوی آن است.

شناسایی ماهیت عقد صلح به سادگی و سهولت سایر عقود نیست؛ بعضی از فقها صلح را تابع عقود دیگر می دانند و به نظر عده بیشتری، صلح عقدی مستقل و اصل است؛ دسته ای تحقق صلح را موکول به وجود اختلاف کرده اند و گروهی هر چند هدف اصلی از تشریع این عقد را رفع اختلاف و پایان دادن به خصومت می دانند، وی هیچ مانعی نمی بینند که صلح وسیله انجام معامله و غیر ان باشد. این اختلاف ها موجب می شود تا ماهیت صلح را مورد بررسی قرار دهیم و پس از ملاحظه نظریه های مختلف، سرانجام یکی از آنها را برگزینیم.

از تعریف و تقسیمی که علمای ما خصوصاً متأخرین از عقد صلح کرده اند یا به نحوی در نوشته های آنان دیده می  شود، استنباط می گردد که آنها ظاهراً سبق نزاع را از شرایط صحت صلح نمی دانند[1]؛ به بیان دیگر، صلح ابتدایی و صلح در مورد معامله را پذیرفته اند؛ هر چند بسیاری از آنان معتقدند، صلح در اصل تشریع برای رفع خصومت بین طرفین دعوی بوده است.[2]

[1] – شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، داراحیاء التراث العربی، التبعه السابعه، ج 26، ص 211،

[2] – جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی، تذکره الفقها، منشورات المکتبه المرتضویه لاحیاء آلاثار الجعفریه، المجلد الثانی، ص 175.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی