دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

گفتار سوم :  مباني و مستندات فقهي و حقوقي مادة 768 ق.م

بررسي تمام مباني و مستندات فقهي و حقوقي موضوعاتي كه در قلمرو ماده 768 ق.م مي گنجد, به رغم ضرورت و لزوم آن, فراتر از گنجايش يك کار تحقیقی است و بايد در جايي ديگر به آن پرداخت؛ ليكن موضوع عقد صلح تعهد به پرداخت نفقه كه از منطوق و فحواي ماده بر مي آيد, داراي ويژگيهايي است كه كليد گشوده شدن بسياري از موانع و مشكلات در امور اقتصادي و تجاري امروز جامعه مي باشد. بنابراين سعي ما بر آن است تا تمام اقوال و مستندات را در محدودة مورد ماده كه وضع قاعده مندرج در آن را سبب شده است, طرح ‎كنيم؛ يعني اقوال فقها و حقوق دانان و مباني و مستندات آنان را در مورد قرارداد صلح تعهد به پرداخت نفقه ذكر و بررسي مي نماييم تا از اين راه, توجه صاحب نظران را به عنايت بيشتر به مقررة مزبور جلب كنيم. نوع صلح مندرج در ماده 768 ق.م نمونه‎اي از صلح عهدي يا صلح التزامي است [1]كه در عبارات فقها به كار رفته است. صلح عهدي يا التزامي يا مبني بر تسامح است, يا مبني بر تسامح نيست. به نظر مي‎رسد صلح مذكور در مادة فوق, از نوع صلح عهدي مبني بر تسامح باشد و صرف علم اجمالي به مقدار نفقه در صحت صلح كفايت كند و عبارت نفقة معين به آن معنا نيست كه اگر مقدار نفقه تعييناً و تفصيلاً مشخص نباشد, عقد صلح باطل است؛ به دليل اينكه فقها مي‎گويند: «نفقه از حيث مقدار، عرفاً معلوم است.»

ذكر برخي از عبارات فقها به جهت تشخيص مباني فقهي مسأله، مفيد است:

در كتاب الفقه آمده است:

«لوصالح الانسان عن كل امواله عند موته لزيد في قبال ان يقوم زيد بعد موته بنفقة عياله مثلاً مدة عشر سنوات صح الصلح.» [2]

همان گونه كه از ظاهر عبارت فوق هويداست، موضوع اين فرع فقهي، شبيه موضوع مادة 768 ق.م است؛ به اين معنا كه در قبال صلح اموال به شخصي، به پرداخت نفقة عيال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب كتاب فوق،

[1] الموسوي الخميني، الامام سيد روح الله، تحرير الوسيله، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1387 ق، الجزء الثاني.

[2] النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة السابعه ، بي تا، ج بيست و دوم و بيست و ششم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی