دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

 

 

نمودار4-17: تغییرات غلظت فسفات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک اسپیرولینا

 

جدول4-20: نتایج آزمون کروسکال والیس(Kruskal-Wallis Test)جهت مقایسه میزان غلظت فسفات تیمار های  مختلف حاوی ترا کم های مختلف اسپیرولینا

بین تیمار

3 و 4

بین تیمار

2 و 4

بین تیمار

2 و 3

بین تیمار

1 و 4

بین تیمار

1 و 3

بین تیمار

1 و 2

منابع تغییرات

 

 

4-4-4. بررسی اثرات  میزان تراکم کیتوسیروس جهت کاهش غلظت فسفات موجود در پساب:

محدوده تغییرات غلظت فسفات اندازه گیری شده در این مطالعه برابر با 5/24 الی 9/61 میلیگرم در لیتر بوده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که ما بین تیمار ها از نظر میزان فسفات اختلاف معنی داری وجود نداشته است (P>0.05).

 

 

 

نمودار4-19 : تغییرات غلظت فسفات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک کیتوسروس

 

 

جدول4-22 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه میزان غلظت فسفات مربوط به تیمار های حاوی ترا کم­های مختلف کیتوسروس

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی