دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

جدول 4-14 : نتایج آنالز واریانس دوطرفه جهت بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار

(محیط پرورش و مدت زمان پرورش) بر روی میزان رشد جلب کیتوسروس

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
تیمارمحیط پرورشی 1932931/16 5 386586/232 8/400 0/000
تیمارزمان

(روز های پرورش)

2547643/9 6 424607/324 9/227 0/000
تیمارزمان * تیمارمحیط 1344565/10 30 44818/837 0/974 0/026
خطا 3865669/66 84 46019/877    
تغییرات کل 35862025/75 126      

a  R Squared = .701 (Adjusted R Squared = .606)

 

– نتایج مربوط به مقایسه میزان تراکم مابین دو جلبک در هر یک از تیمار های محیطی(1 تا 6) در طی زمان های مختلف پرورشی با استفاده از آزمون t  در جدول 4-15 ارایه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که در اکثر تیمار های مربوط به محیط کشت(بجز تیمار 3) در طی زمان های مورد نظر(بجز زمان 6) اختلاف معنی داری از نظر میزان تراکم مابین دو جلبک مورد مطالعه وجود ندارد(P<0.05). با توجه به نتایج حاصله می توان دریافت که در زمان 6 یا روز سیزدهم یا چهاردهم دوره پرورش در تیمار های 2 تا 6(بجز تیمار 1) مابین تراکم محاسبه شده دو گونه جلبک اختلاف معنی داری وجود داشته است(P<0.05)

 

جدول 4-15: نتایج آزمون t جهت مقایسه تراکم دو گونه جلبک در هر یک از تیمارهای محیط کشت درطی

دوره­های مختلف پرورش

زمان 7 زمان 6 زمان 5 زمان 4 زمان 3 زمان 2 زمان 1 تیمار ها
NS NS NS NS NS NS NS تیمار 1

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی