دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

*حروف نامتشابه نشانه معنی دار بودن است.

نمودار4-21: مقایسه میزان غلظت نیترات و فسفات جذب شده توسط دو گونه جلبک اسپیرولینا و کیتو سیروس

 

 

 

می­­دارند که تعدادی از جلبک ها تحت شرایط نوری مناسب باعث کاهش ترکیبات آلی می گردند. این محققین پیشنهاد نمودند که استفاده از کشت انواع جلبک ها در پساب های ثانویه تصفیه شده می­تواند با کاهش مواد مغذی موجود در آنها گردد.کاربرد وسیع پساب ثانویه شهری برای پرورش گونه های مختلف در بسیاری از کشور ها با نتایج خوبی همراه بوده است. بدین منظور در بسیاری از کشور ها جهت پرورش  و تولید انبوه گونه های میکرو آلگی مورد نیاز در سیستم های آبزی پروری سعی می گردد تا با استفاده از کشت انواع جلبک ها ، در پساب  شهری ثانویه بعنوان محیط کشت جایگزین  توانای گونه های مختلف آن را مورد بررسی قرار دهند. استفاده از پساب ها در تولید میکروالگ های مورد نیاز در آبزی پروری علاوه بر بر کاهش هزینه تولید غذای آبزیان، می تواند در تصفیه پساب ها نیز موثر و مفید واقع گردد (Koening&Demacedo,2004 ; Dustan and Menzel,1971 ; Dustan and Tenore, 1972 ;  Goldman  and Stanley, 1974 ; Lalibertea et al., 1994  ).  در این تحقیق  بمنظور برسی امکان رشد فیتوپلانکتون های Chaetoceros muelleri و Spirolina plantensis در پساب شهری 6 تیمار (1 : محیط کشت F/2 در آب دریای استریل شده= شاهد) ، (2: 20 درصد پساب شهری +80 درصد آب دریای استریل شده ، 3: 40 درصد پساب شهری + 60 درصد آب دریای استریل شده ،  4 : 60  درصد پساب شهری +40 درصد آب دریای استریل شده ،   5 : 80 درصد پساب شهری + 20 درصد آب دریای استریل شده  و  6 : 100 درصد پساب شهری  ، انتخاب گردید. نتایج بررسی میزان رشد جلبک Spirolina plantensis  در طی زمان مختلف در هر یک از تیمارها انتخابی نشان داد که  بیشترین تراکم مشاهده شده در هر کدام از تیمار ها ، بترتیب برابر با (روز یازدهم) 121 ± 102×588 ، (روز نهم)  16 ± 102×116 ، (روز یازدهم)  92 ± 102×357، (روز نهم)  62 ± 102×425 ، (روز هفتم)  238 ± 102×565 و (روز نهم)  14 ± 102×604  و برای Chaetoceros muelleri  بترتیب برابر با ، (روز دهم) 247 ± 104× 489 ، ( روز دهم) 274 ±104× 630  ، ( روز چهاردهم) 61 ±937 ، (روز چهار دهم) 117 ± 560 ، (روز چهار دهم)162± 833 و (روز شانزدهم)342± 529 سلول در لیتر بوده است. نتایج آماری نشان داد که در هریک از تیمار ها ما

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی