دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 میزان رشد جلبک Spirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri اختلاف معنی داری وجود دارد. بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار  یعنی نوع محیط کشت و زمان (روز های پرورشی) از طریق آنالیز واریانس دو طرفه  نشان داد که نوع محیط کشت و مدت زمان پروش توانسته است در طی دوره مورد مطالعه با اثرات متقابل و همزمان خود(73/0 = R) بر میزان رشد جلبک Spirolina plantensis  اثر معنی داری را از خود بر جای بگذارد (P<0.05). در مورد Chaetoceros muelleri  نیز این اثرات معنی دار بوده است(6/0 = R ). مقایسه میزان اثر گذاری تجمعی دو تیمار نشان داد که این اثرات برای جلبک Spirolina plantensis  بمراتب بیشتر از Chaetoceros muelleri  بوده است. جهت مشخص شدن حداکثر تراکم دست آمده در کمترین زمان ممکن برای غذايي اغلب منجر به توقف رشد كشت مي شود.تمام شدن مواد غذايي يكي از مهمترين عوامل محدود كنندة رشد و كنترل كنندة كيفيت غذايي در كشت هاي متراكم است. بسياري از كودها، حاوي مقادير ناكافي نيتروژن يا فلزات بي ثبات و به ويژه آهن هستند، كه مي تواند موجب كند شدن رشد ريزجلبك ها شود(اسدالهي، ر.، 1389: فرانك.اچ.هاف و تري.دابليو.اسنل1387) لازم به ذکر است که در هیج یک از محیط کشت انتخابی میزان رشد جلب   Spirolinaاز یک روند صعودی برخوردار و درمی یابیم که در اغلب موارد ابتدا میزان رشد افزایش و سپس بطور نسبی در انتهای دوره پرورش کاهش یا ثابت مانده است. بررسی نتایج آماری خود می تواند دلیلی بر این ادعا باشد.  بررسی نتایج نوسانات رشد جلب اسپیرولینا در تیمار 6 که شامل100 درصد پساب شهری (200 میلی لیتر فاضلاب) ایست نشان می­دهد که پیک شکوفایی جلبک اسپیرولینا نسبت به سایر تیمار ها  یعنی در روز یازدهم دوره پرورش اتفاق افتاده است که این نتیجه می تواند بدلیل بالاتر بودن مواد مغذی بوجود آمده باشد. در بررسی تیمار شاهد در می یابیم که یک پیک شکوفایی جلبکی در روز یازدهم مشاهده گردیده است و این سوال را مطرح می نماید که چطور در محیط عاری از فاضل آب این شرایط ایجاد شده است ؟ به نظر می رسد ، که تجزیه و فساد مواد آلی حاصل از مرگ و میر سلول های جلبکی  در این تیمار در طی گذشت زمان سبب شده که پس از 10 روز از زمان پرورشی شرایط لازم برای رشد و شکوفایی جلبک مهیا گردد . در مورد جلبک Chaetoceros muelleri  نتایج آزمون توکی و نمودار های مربوط به مقایسه میانگین ها نشان داد که  در دو تیمار 3  و 5  با وجود اینکه پیک شکوفایی جلبکی مربوط به روز چهاردهم بوده ولی  در این زمان مورد نظر مابین دو تیمار تفاوت معنی داری مشاهده نگردید(P<0.05). اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبوده است. با بررسی و مقایسه تراکم های بدست می توان ثابت کرد که  تیمار 3 نسبت به سایر تیمار ها از نظر محیط کشت کیتوسروس می تواند مناسب ترین گزینه برای رشد این جلبک با شد . ماکزیمم رشد مشاهد شده در این تیمار در روز چهار دهم بوده است که می تواند بعنوان یک زمان مناسب جهت رشد جلبک مورد نظر محسوب شود.از طرفی با توجه به اینکه  در این تیمار میزان تراکم مابین روزهای  دوازدهم و چهاردهم از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشته است .لذا برای کوتاه کردن دوره پرورش این جلبک  می تواند زمان پرورشی را به ده روز کاهش داد. از طرفی نتایج نشان می دهد که فقط در تیمار 6 (200 میلی لیتر فاضلاب) در طی دوره مورد مطالعه یک روند صعودی در افزایش تراکم جلبک Chaetoceros muelleri مشاهده می شود که علت آن بخاطر وجود مواد مغذی کافی جهت ادامه رشد جلبک در این محیط آزمایشی بوده است . در سایر تیمار ها نوسانات رشد جلبک از این روند پیروی نکرده و

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی