دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها .054 5 .011 2.475 .092
داخل گروهها .052 12 .004    
تغییرات کل .106 17      

– نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که هیج ارتباط معنی داری مابین غلظت کلروفیل a و تراکم های بدست آمده برای جلبک اسپیرولینا و کیتوسروس در این مطالعه وجود نداشته است(جدول 4-18).

جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین کلروفیل a و تراکم جلبک های مورد بررسی

اسپیرولینا
تراکم کلروفیل a  

 

منابع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F Sig.سطح معنی دار
بین گروهها .010 3 .003 .066 .977
داخل گروهها .390 8 .049    
تغییرات کل .399 11      

 

4-4-2. بررسی اثرات  میزان تراکم اسپیرولینا جهت کاهش غلظت فسفات موجود در پساب:

محدوده تغییرات غلظت فسفات اندازه گیری شده در این مطالعه برابر با 2 الی 2/31 میلیگرم در لیتر بوده است. نتایج آزمون کروسکال والیس (Kruskal-Wallis Test) نشان داد که ما بین تیمار ها (با تراکم های مختلف اسپیرولینا) از نظر میزان غلظت فسفات محاسبه شده اختلاف معنی داری وجود دارد(P<0.05).نتایج نشان داد که این مابین تیمارهای 1و4 ، 2و3 از نظر میزان فسفات محاسبه شده اختلاف معنی دار نبوده (P>0.05) در صورتیکه ما بین سایر تیمار ها(1 با 3 ، 4 با 1 ، 4با 2) این اختلاف معنی دار بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی