دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

بند دوم: انواع صلاحیت محاکم

شخصي كه براي اقامه دعوا به مرجعي، مراجعه مي كند بايد دعواي خود را،در مرجعي كه صلاحيت و شايستگي رسيدگي به موضوع دعوا دارد اقامه كند. براي اين كار بايد ابتدا مرجع قضاوتي كه ذاتاً صالح است تشخيص دهد. سپس از بين مراجعي كه ذاتاً صالح است،مرجعي كه صلاحيت نسبي در رسيدگي دارد، تعيين نمايد.

صلاحيت ذاتي محاكم با توجه به صنف و نوع و درجه آنها مشخص مي شود.

الف:تقسیم مراجع قضاوتی برحسب صنف: نهادهايي قضايي به طور كلي به دو صنف مراجع قضايي و اداري تقسيم مي شوند. هر دعوايي كه از جنبه اداري برخوردار باشد، بايد در محاكم اداري طرح گردد.و دعاوي غير آن ،بايد در مراجع قضايي طرح شوند.

ب:تقسیم مراجع قضاوتی بر حسب نوع: خود هر يك از صنف ها به دو نوع عمومي و اختصاص تقسيم مي شوند: مراجع عمومي، آن دسته از مراجعي مي باشند كه، صلاحيت رسيدگي به هر دعوايي را دارا مي باشند مگر دعاوي كه قانون از صلاحيت آنها خارج كرده است.

و مراجع اختصاصي، صلاحيت رسيدگي به دعوايي را ندارند مگر آن دسته از دعاوي كه قانون در صلاحيت آنها قرار داده است.

ج:تفسیم مراجع بر حسب نوع: هر يك از انواع عمومي و اختصاصي از هر صنفي كه باشند به درجاتي تقسيم مي شوند و داراي سلسله مراتبي مي باشند. و مرجع حقوقي بدوي در مقابل مرجع حقوقي تجديد نظر قرار مي گيرد.

1.تعيين صلاحيت مراجع قضاوتي با توجه به نوع مراجع (عمومي و اختصاصي) بايد در مقررات ناظر به سازمان قضاوتي ذكر شود. كه در فرانسه اين جور است که مراجع اختصاصي در مقررات ناظر به سازمان قضاوتي ذكر شده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی