دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

گفتار اول- شوراي حل اختلاف

بند اول-  صلاحيت شوراي حل اختلاف در دعاوي خانوادگي بر اساس قانون 1387

طبق مواد 1،8 و9 قانون جديد شوراي حل اختلاف18/4/1387صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دو بخش، قابل احصاء است: نخست؛ مذاكره به منظور صلح و سازش. دوم؛ حل و فصل دعاوي.همان طور كه ملاحظه مي شود، شوراهاي حل اختلاف، در بخش نخست، رسيدگي قضايي ندارند؛ بدين معنا كه مبادرت به صدور رأي نمي كنند، بلكه فقط تلاش مي كنند تا از طريق صلح و سازش، دعاوي مطرح شده را حل و فصل نمايند.( فرزانگان، 1391 ، ص 49) در اين بخش صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور مدني نامحدود است؛ چرا كه به موجب بند الف ماده 8 قانون فوق الذكر، شوراهاي حل اختلاف، در كليه امور مدني و حقوقي، صلاحيت صلح و سازش را دارا مي باشند.

اين صلاحيت ممكن است در اثر توافق طرفين دعوا جهت ايجاد صلح و سازش از طريق شوراي حل اختلاف براي اين نهاد ايجاد گردد. و يا اين كه، دادگاه رسيدگي كننده به دعوا، موضوع دعواي حقوقي را براي ايجاد صلح و سازش، به اين نهاد ارجاع دهد كه اين امر فقط براي يك بار ميسر است. همچنين شوراها موظف اند در اين گونه موارد، ظرف مدت حداكثر دو ماه نتيجه را به دادگاه اعلام دارند.( همان، ص50)

اما در بخش دوم، شوراهاي حل اختلاف، به عنوان يك مرجع رسيدگي قضايي عمل مي كنند ومبادرت به صدور رأي مي كنند. در اين بخش، صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود بوده و لذا فقط در مواردي مي توانند رسيدگي قضايي كنند كه قانون به آنان اجازه داده است. در اين زمينه ماده 11 قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل » : قانون فوق الذكر چنين مقرر داشته است اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 1-دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20,000,000 ) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون( 50,000,0000 ) ريال.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی