دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

بلوغ جنسی:

وقتی که با دقت به روایات دسته اول بـنگریم،‌ بـه‌ ایـن‌ نتیجه می‌رسیم که احتلام و قاعدگی، به‌ عنوان‌ دو‌ امر‌ تکوینی‌ در‌ تحقق بلوغ و سـپری شـدن دوره «یـتم و کودکی» موضوعیت دارد. با ملاحظه نص روایات زیر، مشاهده می‌شود که ملاک اصلی در تحقق بـلوغ و رسـیدن بـه‌ حد مردانگی و زنانگی، همان رسیدن به حالت احتلام و حیض است.

صحیحه هشام: امام صادق عـلیه‌السلام فـرمود: «کودکی کودک با احتلام که همان اشد اوست، پایان می‌پذیرد و اگر‌ محتلم‌ شـد و ایـناس اشـد از او نگردید، سفیه یا ضعیف است و ولیّ او باید مالش را در اختیار او قرار ندهد.

صحیحه علی بن جـعفر: «از مـوسی بن‌ جعفر‌ علیه‌السلام پرسیدم: کودک در چه زمانی یتیم نیست؟ فرمود: وقتی که مـحتلم گـردد و بـه گرفتن و عطا (داد و ستد)‌ آشـنا شود.

وصـیت پیـامبر‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم‌ به علی علیه‌السلام : «ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست. در بـرخی روایـات، سن خاصی ذکر شده است؛ چون‌ در‌ این سن خاص، دختران حیض مـی‌شوند و پسـران به حالت احتلام می‌رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن بما هو، موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در ایـن روایـات تعیین شده‌ است،‌ به خاطر‌ تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‌باشد. لذا سـن خـاص مورد نظر، موضوعیت ندارد، بلکه طریقی بـه تـحقق‌ مـعیار است.

بنابراین، با دقت در اشتراط و تعلیل موجود در‌ مـتن‌ ایـن‌ روایات، این نتیجه را می‌توان گرفت که سن، موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد؛ لذا مشاهده مـی‌شود کـه ‌‌امام‌ علیه‌السلام در موثقه عبداللّه بـن سنان دخـتر نه‌ساله را بـدین خـاطر در بـرابر‌ اعمال‌ خویش‌ مسؤول می‌داند که دخـتران، مـعمولاً در این سن حائض می‌گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی(4)ملاحظه می‌شود که امام عـلی عـلیه‌السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده‌ سالگی، مـوظف به انجام‌ تکالیف‌ و واجـبات و در بـرابر اعمال خویش، مسؤول و مکلف

مـی‌داند، حلم‌ مذکور‌ را‌ مشروط به این می‌کند کـه‌ پسـر،‌ قـبل‌ از سـن سـیزده سـالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن‌ دختر،‌ بلوغ‌ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ‌ نیست.

پس معیار و میزان برای پیـدایش بلوغ، احتلام و حیض است، نه پانزده یا نه سالگی، و ذکر سن‌ در‌ روایات،‌ اماره غالبیه برای تحقق احتلام و حیض و یا مصداقی‌ از مصادیق حد بلوغ (احتلام و حیض) است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی