دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

) نـظریه مـشهور فقهای امامیه:

مشهور‌ فقهای‌ امامیه، سن مسؤولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کـامل و بـرای دختران، نُه سال کامل می‌دانند. عمده‌ترین دلیل مشهور در سن مسؤولیت کیفری، روایت حمزة بن حمران اسـت‌ کـه‌ قبلاً ذکر شد.

حدیث مزبور در کافی با مقداری تفاوت در راویهای قبل از ابن مـحبوب، و تـفاوتهایی در متن روایت نقل شده است. البته بـه نـظر مـی‌رسد با‌ توجه‌ به‌ این که هر دو حـدیث‌ از‌ یـک‌ امام نقل شده است و به ابن محبوب می‌رسد، دارای وحدت سند باشد.

بررسی سند روایـت حـمزة بن حمران نشان می‌دهد‌ کـه‌ احـمد‌ بن مـحمد بـن عـیسی القسری ضعیف است. عبدالعزیز‌ العبدی‌ نـیز ضـعیف است. حمزة بن حمران نیز که در سند حدیث حمران قرار دارد، توسط احـدی از عـلمای رجال،‌ تعدیل‌ یا‌ توثیق نشده اسـت. از این رو، فقط شهید ثـانی روایـت‌ را صحیح دانسته است.

ب) اقوال مـخالف مـشهور فقها:

در برابر نظر مشهور فقهای امامیه، آرای مخالفی وجود‌ دارد‌ که‌ اگرچه با هم تفاوتهایی دارنـد، ولی از حـیث مخالف بودن با‌ قول‌ مـشهور فـقها بـا هم موافقند.

اقوال مـخالف مـشهور را می‌توان به دو دسته تـقسیم کرد:

1.‌ گـروهی‌ از‌ فقها و محققان، با توجه به روایاتی که در باب روزه وارد‌ شده‌ یا‌ اخباری که در ابواب مـختلف احـکام به ما رسیده است، برای تـکالیف مـختلف، مراتبی‌ را‌ در‌ نـظر گـرفته و سـنین خاصی را برای هر تـکلیف معین کرده‌اند که می‌توان به‌ نظرات‌ فیض کاشانی رحمه‌الله و آیة‌اللّه محمدهادی معرفت اشاره کرد.

مرحوم فـیض کـاشانی در‌ کتاب‌ مفاتیح‌ الشرایع می‌گوید:

جمع بین روایـات ایـجاب مـی‌کند کـه بـلوغ سنی، مراتب مـختلفی نـسبت به‌ تکالیف‌ مختلف داشته است. همان طور که از احادیث روزه به دست می‌آید، بر‌ دختر،‌ قبل‌ از پایـان سـیزده سـالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از ایـن سـن، حـیض‌ شـود.‌ از روایـات حـدود نیز استفاده می‌گردد.

که در نُه سالگی، حد بر‌ دختران‌ جاری‌ می‌شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق، دلالت دارد که از کودک ده‌ ساله،‌ این‌ قراردادها صحیح است.

  1. گروه دیگری از محققان، با تـوجه به آیات‌ و روایاتی که احتلام و حیض را ملاک بلوغ دانسته‌اند و تعارض روایات مورد استناد مشهور فقها‌ با‌ سایر روایات و در نظر گرفتن مقتضای اصول عملیه؛ مانند اصل برائت‌ و استصحاب و با توجه بـه واقـعیات خارجی‌ و نظر‌ کارشناسان علوم طبیعی، معتقدند که پدیده بلوغ،‌ یک‌ امر تکوینی است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسی بوده و علامت‌ و نشانه قاطع آن در‌ پسر،‌ رسیدن به‌ حد‌ احتلام‌ و در دختر، دیـدن خـون حیض‌ است.

از جمله قائلان به نظریه فوق، آیة‌اللّه معرفت، آیة‌اللّه مرعشی، آیة‌اللّه میرسیدعلی‌ طباطبایی،‌ علامه حلی و مرحوم نراقی هستند‌ که به بیانات بعضی‌ از‌ آنـها اشـاره می‌کنیم:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه 

دسته‌ها: دسته اصلی