دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

 

 

 

3-1)مقدمه:

در این فصل ابتدا توضیح مختصری راجع به روش تحقیق داده وپس از ارائه مدل تحقیق به توضیح روش گردآوری اطلاعات، اعتبار آزمون، جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.

هدف این تحقیق بررسی پیامد‌های مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاههای بابل می‌باشد.

3-2) روش تحقيق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي شود:

3-2-1) تحقيق کاربردي

هدف تحقيقات کارُبردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کارُبردي به سمت کارُبرد علمي دانش هدايت مي‌شود( بازرگان، سرمد، حجازي، 1386ص 81).

3-2-2) تحقيق توصيفي

تحقيق حاضر، از آنجايي که هدفش تعيين پیامد‌های مثبت یک پدیده که امروزه در سازمان‌ها وجود دارد ، از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع همبستگي است چراکه محقق در صدد بررسي و شناسايي رابطه بین سایبرلوفینگ و رضایت شغلی کارکنان همچنین افزایش تعهد کارکنان، کاهش استرس کاری و … می‌باشد.

3-3) متغيرهاي تحقيق

در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سوال‌هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امر ضروري است. در اين تحقيق سه نوع متغير در نظر گرفته شده است.

الف) متغير مستقل : يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق مقاديري را مي‌پذيرد تا تأثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.

ب) متغير وابسته : متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد.

ج)متغیر تعدیل کننده: متغیرکیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­دهد.متغیر تعدیل­کننده را می­توان متغیر مستقل دوم نیز منظور داشت (بازرگان و ديگران، 1380: 44-43).

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی