دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J

واريانس زير آزمون Jام Sj2 =

واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =

بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار  SPSS انجام گرديده است. بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 36 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که در جدول 3-2) اعداد آنها آورده شده است:

جدول 3-2) آلفاي کرونباخ محاسبه شده  برای ابعاد پرسشنامه ها

پرسشنامه ها پایایی ابعاد پایایی کل
فعالیت‌ها و رفتار‌های سایبرلوفینگ اجتماعی(0762) 0883
اطلاعاتی(0851)
سرگرمی و فراغت(0872)
بازیابی(0906)
انحرافی(0795)
توسعه ای(0924)
اعتیاد گونه(0728)
رضایت شغلی بیرونی(0768) 0771
درونی(0722)
عجین شدن با شغل مقیاس قدرت(0794)
مقیاس تعهد(0715) 0901
مقیاس جذب(0777)
تعهد سازمانی تعهد عاطفی(0731) 0838
تعهد عقلایی(0737)
تعهد هنجاری (0716)

 

 

 

n=193.16

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی