دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

 

که در این پژوهش تعداد نمونه 200 در نظر گرفته شده است.

3-9-3)روشهاي نمونه‌گيري

در اين تحقيق، به دليل اين كه تعداد جامعه آمار مشخص مي باشد لذا از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده مي شود.

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده­ها

در اين تحقيق، براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده از نمونه‌ها از روشهاي آمار استنباطي استفاده شده است.  روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :

 

3-10-1) ضريب همبستگي

ضريب همبستگي، شدت و نوع رابطه (مستقيم يا معکوس) بين دو متغير را نشان مي دهد. از آنجا که داده‌هاي تحقيق، از نوع کمي هستند، از ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون ارتباط بين آنها استفاده شده است. فرمول ضريب همبستگي پيرسون در رابطه زير نشان داده شده است.

 

در اين رابطه:

: Xمتغير مستقل

: Yمتغير وابسته

: N حجم نمونه مي باشد.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی