دانلود پایان نامه

مقدمه
تحقيقات زيادي در خصوص موضوعات مرتبط با برند انجـام شـده اسـت (كلـر و لمـان، 2004.(
برندسازي و ارتقاي جايگاه برند، از جمله وظايف حوزة بازاريابي بنگاه بهشـمار مـيرود. بازاريـابي
ويروسي كه يكي از شيوههاي نوين ترفيع كارآفرينانه است (كرائوس، هارمس و فينـك، 2009،(
ميتواند پاسخي به جستوجوهاي هميشگي طراحان بازاريابي براي يافتن شيوة خلاقانه و نـوين
باشد.
به گزارش آمارهاي جهاني جمعيت در سال 2009 ،نزديك بـه 27 درصـد از جمعيـت جهـان
(حدود 8/1بيليون نفر) جزء كاربران اينترنت هستند (چان و نگاي، 2011 .(مطالعات حاكي اسـت،
ابزارهاي برخط بازاريابي اجتماعي رشد بيسابقه و شايان توجهي داشتهاند (براون، برودريك و لي،
، 82 درصد از شركتهاي خصوصي كه رشـد 1 2007 .(بر اساس گزارش مجلة مطالعات شركتها
سريعي داشتهاند، از روشهاي بازاريابي ويروسي يا تبليغات دهـان بـه دهـان اسـتفاده كـردهانـد
(فرگوسون، 2008 .(بسياري از كاربران بهطور مستقيم يا غيرمسـتقيم بـا انجمـنهـاي اينترنتـي
ارتباط دارند. اينترنت و فناوري اطلاعات، بـهصـورت كلـي، نـهتنهـا فرصـتي را بـراي مشـتريان
بهمنظور بهاشتراكگذاشتن نظرهايشان در خصوص محصولات و خدمات فراهم آورده است، بلكه
به يكي از اصليترين ابزارها و كانالهاي بازاريابي شركتها نيز تبديل شده است (چان و نگـاي،
.(2011
با توجه به اين پتانسيل اغماضناپذير، به نظر ميرسد كه با بهرهمندي از بازاريابي ويروسـي،
ميتوان بر ارزش ويژة برند تأثير مثبتي ايجاد كرد (كربي و مارسدن، 2006 .(از آنجا كـه از يـك
سو، ارزش ويژة برند براي اغلب شركتها معياري براي سنجش قدرت برند بهشـمار مـيرود و از
سويي ديگر، به بازاريابي ويروسي بهعنوان شيوهاي نوين در دنيا توجـه زيـادي مـيشـود؛ سـؤال
اصلي پژوهش اينگونه مطرح ميشود كه نحوة اثرگذاري مؤلفههاي بازاريابي ويروسـي بـر ابعـاد
ارزش ويژة برند مشتريمحور در بازار تلفن همراه تهران، چگونـه اسـت؟ از ايـن رو، هـدف ايـن
پژوهش بررسي و مدليابي چگونگي تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برنـد مشـتريمحـور
است. بدين ترتيب با شناخت سازوكار نحوة تأثيرگذاري پارامترهاي بازاريـابي ويروسـي بـر ارزش
ويژة برند مشتريمحور، شركتها ميتوانند با توجه به خصوصيتهاي منحصربهفـرد ايـن شـيوة
ترفيع، از آن در جهت اعتلاي برند خود بهرهمند شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inc. magazine study
਩ی
ॠدୌ ، دورة 9 ،شمارة 2 ،تابستان 1396 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 339 শࢌ بازرگا
پيشينة پژوهش
ارزش ويژة برند مشتريمحور
طي قرنهاي متمادي، «برند» شيوهاي براي تمايز محصولات و خـدمات يـك شـركت از سـاير
محصولات و خدمات بوده است (باك، 2006؛ تانسند، 2005 .(ارتقـا و گسـترش برنـد، شـيوهاي
راهبردي براي رشد شركتهاست (كونسنيك و گارتنر، 2007 .(استفاده از برندهاي موجود بـراي
معرفي محصول جديد، بهطور شايان توجهي ميتواند هزينههاي معرفي محصول را كاهش دهـد
و دستيابي به موفقيت محصول را با افزايش پذيرش از جانب خردهفروشان و مشـتريان، تسـهيل
كند (آكر و كلر، 1990 .(آكر (1991 (ارزش ويژة برنـد را مجموعـهاي از دارايـيهـا و تعهـدهاي
مربوط به نام و نشان برند ميداند كه به ارزش محصول يا خـدمتي بـراي شـركت يـا مشـتريان
افزوده يا از آن ميكاهد (كلر، 1993 .(در واقع، ارزش ويـژة برنـد بـه مفهـوم ارزشـي اسـت كـه
بهوسيلة برند به كالا افزوده ميشود (نيكوكار، اخلاصي و طلوعي، 1390 .(از نگاهي ديگر، ارزش
ويژة برند شاخص كليدي تعيين سلامت نام و نشان تجاري شناخته شده است (صحت، باجمالوي
رستمي و كشكولي، 1391 .(
تاكنون رويكردهاي گوناگوني در بررسي ارزش ويژة برند معرفـي شـدهانـد. از پراسـتنادترين
رويكردها در متون، بايد به رويكردهاي مالي، رويكردهاي رفتاريـ شناختي و رويكردهاي تركيبي
اشاره كرد (هوبر، 2001 .(ارزش ويژة برند مشتريمحور، يكي از شيوههايي اسـت كـه از رويكـرد
رفتاريـ روانشناختي ريشه ميگيرد. كلر (1993 (ارزش ويژة برند مشتريمحور را تأثير متفـاوت
دانش برند بر پاسخ مشـتريان بـه بازاريـابي برنـد تعريـف مـيكنـد. در واقـع، ارزش ويـژة برنـد
مشتريمحور، تعيينكنندة ارزش واقعي برند است (ديواندري، حقيقي و الهياري، 1390 .(
از اولين مدلهاي ارزش ويژة برند مشتريمحور، ميتوان به مدل آكر (1991 (اشاره كرد. آكر
براي ارزش ويژة برند مشتريمحور پنج بعد قائل شده است؛ وفـاداري برنـد، كيفيـت دركشـده،
تداعي برند، آگاهي برند و مالكيتهاي ثبتشدة برند (باك، 2006 .(كلر (1993 (نيز مدلي را براي
ارزش ويژة برند مشتريمحور ارائه داد و از آنجا كه معتقد است همة تلاشهاي بازاريابي بايـد در
نهايت به افزايش فروش منجر شود، تأكيد ميكند كه گام اول در بازاريابي، بايد ايجاد پايـههـاي
شناخت برنـد در مشـتري باشـد. بنـابراين «دانـش برنـد» را مؤلفـهاي بـراي ارزش ويـژة برنـد
مشتريمحور ميداند و آن را به دو زيرمؤلفة «آگاهي برند» و «تصوير برند» دستهبندي ميكند و
اعتقاد دارد كه درك مشتري از برند، از تداعي برند در ذهن مشتري نشئت ميگيرد (كلر، 1993.(
مؤتمني و شاهرخي (1998 (سعي كردند مدل جامعي را با تركيب مدلهاي پيشين ارائه كنند. آنها
بناي مدل خود را بر پاية مدل آكر (1995 (قرار دادند و تلاش كردند نگاهي جهاني به ارزش ويژة
340 ــــــــــــــــــــ مدليابي تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتريمحور….
برند مشتريمحور داشته باشند. وفـاداري برنـد، آگـاهي برنـد، تـداعي برنـد، كيفيـت دركشـده،
مالكيتهاي ثبتشدة برند، پنج شاخصي هستند كه آنهـا بـه تقليـد از مـدل آكـر در مـدل خـود
گنجاندند. بهعلاوه در مدل شاهرخي و مؤتمني، شاخصهايي مانند ترتيب ورود، سـهم تبليغـات،
سود برند، تعدد برند، روند برند، حمايت برند، نوع بازار و پتانسيل جهاني نيز ديده ميشود.
اردم و اسوايت (1998 (در مدل ارزش ويژة برند مشتريمحور خود به بررسي محتوا، وضوح و
اعتبار برند، پرداختند و اظهار كردند كه اين عوامل ميتوانـد بـر كيفيـت دركشـده، هزينـههـاي
اطلاعاتي و ريسك دركشده، مؤثر باشد و آنها را كاهش يا افزايش دهد. اين تأثيرات بر منفعـت
مورد انتظار مشتري ميافزايد و منفعت مورد انتظـار مشـتري نيـز در واقـع همـان ارزش افـزودة
محصول است كه هر برند براي مشتري به ارمغان ميآورد. كلر در سـال 2008 مـدل ديگـري را
براي ارزش ويژة برند مشتريمحور ارائه كرد. در اين مدل، شش بعد در چهار سطح، ساختار يافته
است. در پايينترين سطح، «تسلط»، در سطح دوم «تصوير» و «كارايي» قـرار دارنـد، در سـطح
سوم «قضاوت» و «احساس» و در نهايت در بالاترين سطح «تشـديد» جـاي مـيگيـرد (كـيم و
هيون، 2010 .(
يو و دانته (2001 (با استفاده از مدلهاي كلر (1993 (و آكر (1996 ،(مـدلي ارائـه دادنـد كـه
شامل چهار شاخص وفاداري برند، تداعي برند، آگاهي برند و كيفيت دركشدة برند بـود. آنهـا در
مطالعة خود بر تفاوتهاي فرهنگي نيز تأكيد كردند.
مدل پاية اين پژوهش در بخش ارزش ويژة برند مشتريمحور، بهدليل استنادهاي مكرر متون
و همچنين قابليت تعميم آن براي كالاهاي مختلف و فرهنگهـاي گونـاگون، مـدل يـو و دانتـه
(2001 (در نظر گرفته شده است. جدول 1 متغيرهاي مرتبط با ارزش ويژة برند و پيشينة هر يك
را نشان ميدهد.

جدول 1 .پيشينة پژوهش ارزش ويژة برند مشتريمحور پشتيبانيكنندة از سازههاي پژوهش
سازه پيشينة پژوهش
آگاهي برند كلر و لمان، 2004؛ آكر، 1995؛ يو و دانته، 2001
تداعي برند آكر، 1995؛ يو و دانته، 2001
وفاداري برند آكر، 1995؛ يو و دانته، 2001؛ كيم و هيون، 2010؛ كونسنيك و گارتنر، 2007
كيفيت دركشده آكر، 1995؛ يو و دانته، 2001؛ كيم و هيون، 2010؛ كونسنيك و گارتنر، 2007
਩ی
ॠدୌ ، دورة 9 ،شمارة 2 ،تابستان 1396 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 341 শࢌ بازرگا
بازاريابي ويروسي
از سال 1989 كه براي اولين بار از واژة بازاريـابي ويروسـي در يكـي از مجلـههـاي كـامپيوتري
استفاده شد (كربي و مارسدن، 2006 (تا كنون، تحقيقات زيادي در خصوص اين موضـوع انجـام
شده است (چان و نگاي، 2011 .(در برخي از مطالعات، بازاريـابي ويروسـي بـا عنـوان «تبليغـات
نيز شناخته شده است (كاپلان و هائنلين، 2011؛ هو و دمپسي، 2010؛ كروز 1 كلامي الكترونيك»
و فيل، 2008 .(شاكلة اصلي بازاريابي ويروسي بر مبناي ارتباطات دهان به دهان است. ارتباطـات
دهان به دهان منبع مهمي براي مشتريان محسوب ميشود (جليلوند و ابراهيمي، 1390 (و تـأثير
مهمي در شكلدهي رفتار و نگرش مصرفكننده دارد (شـائمي و بـراري، 1390 .(بـدين ترتيـب،
بازاريابي ويروسي به روندي اطلاق ميشود كه طي آن پيام تبليغاتي شـركت از طريـق مشـتري
براي همكاران، آشنايان، اقوام و دوستان ارسال ميشود و اين روند تا جايي ادامه مييابد كه پيـام
مانند ويروس بين گروههاي زيادي از مشتريان بالقوه پخششده و بهسرعت موج عظيمـي ايجـاد
ميكند (آكر، 2001 .(تراوو (2004 (نيز بازاريابي ويروسي را اينگونه تعريف كرده است: «هرگونه
اظهارنظري كه دربارة محصولات يا خدمات شركتي گفته ميشود و از طريق اينترنـت در دسـترس
افراد زيادي قرار ميگيرد» (چان و نگاي، 2011 .(در هر صورت ميتوان رشـد سـريع (كـاپلان و
هائنلين، 2011؛ هو و دمپسـي، 2010؛ كـروز و فيـل، 2008؛ كربـي و مارسـدن، 2006 ،(ارتبـاط
غيررسمي بين مشتريان (هاريسون و واكر، 2001؛ هو و دمپسي،2010؛ چـان و نگـاي، 2011 (و
انجام آن در بستر اينترنت (چان و نگاي، 2011؛ كاكيم، 2010؛ دابل، تالمن و بورلند، 2005 (را از
جمله موارد مشترك در تعاريف موجود برشمرد.
هدف اصلي بازاريابي ويروسي، استفاده از ارتباطات شخص به شخص ـ در مقابـل ارتباطـات
مشتري به شركت ـ براي گسترش اطلاعات در خصوص محصول يا كالايي است كه در نتيجـه
به پذيرش سريع، گسترده و مؤثرتر در بازار منجر شود (هو و دمپسي، 2010 .(
كاربران با بهرهمندي از بازاريابي ويروسي بهعنوان يكي از جذابترين اهرمهـا بـراي ارتقـاي
برند، ميتوانند محتواي الكترونيكي را از طريق پست الكترونيك، شبكههاي اجتماعي، تالارهـاي
گفتوگو، بلاگهاي شخصي، پيامك، انجمنها، پيامهاي چندرسانهاي و بولتن، به ديگران ارسال
كنند (هوانگ، لين و لين، 2009؛ دابل و همكاران، 2005 .(در حاليكه كاربران ممكن است فردي
را كه براي اولينبار مطلب را نگاشته، نشناسند، يا انگيزه، پيشزمينـه و قصـدي بـراي ديـدن آن
نداشته باشند، اما پس از مشاهدة پيام، خود به خيل عظيم ارسـالكننـدگان مطلـب پيوسـته و در
گسترش تعداد بازديدكنندگان آن مشاركت كنند (دابل و همكاران، 2005 .(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. E-WOM
342 ــــــــــــــــــــ مدليابي تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتريمحور….
براي بازاريابي ويروسي مزيتهاي زياد و گوناگوني ذكر شده است؛ اين مزيتها را مـيتـوان
در چهار دستة مالي، گسترش سريع، انتقال مشتري به مشتري و دستيابي به مخاطبان، طبقـهبنـدي
كرد. بدين ترتيب، هزينة بسيار پـايين (دابـل و همكـاران، 2005؛ كرائـوس و همكـاران، 2009؛
وئرندل، پاپاگيانيديس و بورلاكيس، 2008 ،(افزايش درصد بازگشـت پاسـخ از جانـب مشـتريان،
اعتمادي كه بهدليل توصيه از جانب شبكة اجتماعي صورت ميگيرد (وئرندل و همكـاران، 2008؛
كيس و بيچلر، 2008 ،(افزايش درصد بازگشت پاس، كاهش هزينههاي ريسك خريـد (كـيس و
بيچلر، 2008 ،(پذيرش سريع و كمهزينة بازار، تأثيرگذاري بيشتر نسبت به ساير تبليغات (وئرنـدل
و همكاران، 2008 (و گسترش سريع و نمايي پيام (وئرندل و همكاران، 2008؛ دابل و همكـاران،
2005 ،(از مزيتهاي بازاريابي ويروسي است.
در كنار تمام مزيتهاي يادشده، بازاريابي ويروسي ريسكها و چالشهايي نيز به همراه دارد.
يكي از بزرگترين ريسكهاي مطرح در بازاريابي ويروسي، كنترلناپذيربودن برنامههاي تبليغاتي
و سرعت يا نحوة گسترش پيامهاست. وابستگي بازاريابي ويروسي به مشتريان براي انتقال پيام و
درنهايت نبود استانداردهاي اخلاقي نيز، از ريسكهاي ديگر بازاريابي ويروسي اسـت (وئرنـدل و
همكاران، 2008 .(در خصوص سازوكار تأثيرگذاري بازاريابي ويروسي بر نوع خريد مشـتري، بايـد
به اين نكته توجه شود كه تبادل اطلاعات و گفتوگوهايي كه بين مشـتريان صـورت مـيگيـرد،
نهتنها بر تصميم مشتريان و تصميمهاي خريد آنها تأثير ميگذارد؛ بلكه انتظارات مشتريان را نيـز
شكل ميدهد و رفتار پيش از خريد آنها را متـأثر مـيكنـد و بـر درك پـس از خريـد و اسـتفادة
مشتريان از محصولات نيز اثر ميگذارد. حتي برخي از تحقيقات بـه ايـن نتيجـه رسـيدهانـد كـه
تبليغات كلامي بين مشتريان نسبت به تبليغات چاپي و انواع تبليغات رسانهاي يا تبليغـات تلفنـي،
نفوذ بيشتري دارد (براون و همكاران، 2007 .(موفقيت بازاريابي ويروسـي بـه دو عامـل بسـتگي
دارد؛ پيام و فرستنده (هوانگ و همكاران، 2009 .(
از عواملي كه مشتريان را ترغيب ميكند كه آگاهانـه يـا ناخودآگـاه بـا تبليغـات كلامـي بـه
گسترش برند بپردازند، ميتوان به مواردي مانند رضايت يـا نارضـايتي بـيش از حـد (فرگوسـون،
2008 ،(تعهد به شركتي خاص، مدت ارتباط با شركت خاص (هلم، 2001 ،(جديـدبودن كـالا يـا
خدمت (باتل، 1998 (و كنجكاوي (هو و دمپسي، 2010 (اشاره كرد.
با وجود آن كه مطالعات زيادي دربارة تبليغات كلامي برخط و بازاريابي ويروسي انجـام شـده
است، مدل جامعي وجود ندارد كه بتواند طريقة عملكرد آن را توضـيح دهـد (بـراون و همكـاران،
2007 .(چان و نگاي (2011 (پس از مطالعة بيش از 92 مقالـه، بـراي بازاريـابي ويروسـي مـدلي
مفهومي بر اساس رويكرد سيستمي ارائه دادند. اين چارچوب توضيح ميدهد كه مفهوم بازاريـابي
਩ی
ॠدୌ ، دورة 9 ،شمارة 2 ،تابستان 1396 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 343 শࢌ بازرگا
ويروسي داراي ورودي، پردازش و خروجي است. اين مراحل بلوكهاي سازندة چارچوب جامعانـد
كه مقدمات، پردازش و نتايج فرايند بازاريابي ويروسي را نشان ميدهند (چان و نگاي، 2011 .(
ديويس و خازانچي (2008 (در مدلي، ابعاد بازاريابي ويروسي را حجم، جاذبه، خصوصيات پيام
و ويژگيهاي فرد نظردهنده معرفي كردند. آنها بر اساس مطالعات بازاريابي نشان دادند بازاريـابي
ويروسي بر شرايط شناختي از جمله آگاهي، نگـرش، انتظـارات، درك، قصـد و رفتـار مشـتريان،
تأثيرگذار است. دابل و همكاران (2005 (به تأثير بازاريابي ويروسي بر آگاهي برند اشـاره كردنـد.
فيل و كروز (2008 (و چان و نگاي (2011 (تأثير بازاريابي ويروسي بر وفاداري مشـتري را تأييـد
كردند. از سوي ديگر، كربي و مدرسن (2006 (نيز به تأثيري كه بازاريابي ويروسي و بازاريـابيهـاي
برخط ميتوانند بر برند و ارتقاي آن داشته باشند، اشاره كردند، اما به بررسي تأثير عوامل مـرتبط
نپرداختند و اين موضوع را بررسي و آزمون نكردند.
با توجه به پيشينة پژوهش، به نظر ميرسد كه تاكنون مدل ديويس و خازانچي (2008 (يكي
از جامعترين مدلهايي است كه به بررسي اجزاي بازاريابي ويروسـي پرداختـه اسـت. از ايـن رو،
مدل آنها مبناي بررسي بازاريابي ويروسي اين مطالعه هم قرار گرفته است. در جدول 2 متغيرهاي
مرتبط با بازاريابي ويروسي و پيشينة مربوط به هر يك درج شده است.
جدول 2 .پيشينة پژوهش بازاريابي ويروسي پشتيبانيكننده از سازههاي پژوهش
سازه پيشينة پژوهش
حجم ديويس و خازانچي، 2008؛ چان و نگاي، 2011؛ ليو، 2006؛ باتل، 1998
جاذبه ديويس و خازانچي، 2008؛ چان و نگاي، 2011؛ ليو، 2006؛ باتل، 1998
خصوصيات بصري پيام ديويس و خازانچي، 2008
ويژگيهاي منتقد ديويس و خازانچي، 2008

مدل مفهومي پژوهش
با توجه به پتانسيل بازاريابي ويروسي و در نظرگرفتن اينكه با بهـرهمنـدي از بازاريـابي ويروسـي
ميتوان بر ارزش ويژة برند، تأثير مثبتي ايجاد كرد (كربي و مدرسن، 2006 (و ارزش ويـژة برنـد
مشتريمحور، اهميت زيادي در همة كسبوكارها دارد؛ هنوز پژوهشي در خصوص نحوة اثرگـذاري
ابعاد بازاريابي ويروسي بر مؤلفههاي ارزش ويژة برند مشتريمحور اجرا نشده است. بر اين اساس،
بهمنظور دستيابي به هدف پژوهش، محققان دو مدل ارزش ويژة برند مشتريمحـور يـو و دانتـه
344 ــــــــــــــــــــ مدليابي تأثير بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتريمحور….
(2001 (و مدل بازاريابي ويروسي ديويس و خازانچي (2008 (را با هم تركيب كردند تا بتواننـد از
نحوة تأثيرگذاري بازاريابي ويروسي بر ارزش ويژة برند مشتريمحور، اطلاعـات مناسـبي كسـب
كنند. بنابراين در مطالعة حاضر و بهمنظور تبيين عملياتي سازههاي ارزش ويژة برند مشـتريمحـور،
«آگاهي برند»، توانايي خريدار در تشخيص اين مسئله است كه هر برند خاص، توليدكنندة دسـتة
خاصي از كالاهاست (يو و دانته، 2001؛ كلـر و لمـان، 2004؛ دانتـه، 2001» .(تـداعي برنـد»، هـر
چيزي است كه ميان ذهن مصرفكننده و برند رابطه برقرار ميكند (آكر و كلر، 1990؛ يو و دانته،
2001» .(وفاداري به برند»، تمايل به وفادارماندن به برند خاص است كـه بـا قصـد خريـد برنـد
بهعنوان نخستين انتخاب، نشان داده ميشود (آكر و كلـر، 1990؛ يـو و دانتـه، 2001» .(كيفيـت
دركشدة برند»، قضاوت مصرفكننده دربارة برتري كلي برند نسبت بـه سـاير برندهاسـت (ليـو،
2006؛ يو و دانته، 2001 .(
از سوي ديگر، در مطالعة حاضر و بهمنظور تبيين عملياتي سازههاي بازاريابي ويروسي، منظور
از «حجم»، تعداد دفعاتي است كه مصرفكننده با نظر افراد مختلف دربارة

دسته‌ها: دسته اصلی