دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

سويا گياهي است كه در طول دوره رشد خود نياز به آب كافي ) بارندگي ( دارد ولي در زمان رسيدن بهتر است هوا آفتابي باشد. سويا شرايط مرطوب آب و هوايي را دوست دارد و بهترين رشد را در شررايط آب وهوايي گرم داراست. كاهش شدت نور به دليل ابري بودن هوا سبب كاهش تعداد شاخه هاي فرعي، گره ها، غلافها و نهايتاً عملكرد دانه مي شود. تحمل سويا نسبت به كمبود آب بيشتر از ذرت اما كمتر از كنجد است. ارتفاع گياه، تعداد گره، قطر ساقه، تعداد گل، غلاف، دانه و وزن دانه با كاهش رطوبت خاك كاهش مي يابد. كمبود آب در اوايل فصل رشد با كاهش سطح برگ، عملكرد گياه را پايين مي آورد و در دوره نمو زايشي به دليل تاثير براجزاي عملكرد، توليد دانه را كاهش مي دهد.

سويا در انواع مختلف خاكها قادر به رشد مي باشد اما در خاكهاي لومي كاملاً زهكشي شده و حاصلخيز بيشترين محصول را توليد مي كند. در خاكهاي فشرده، بوته هاي سويا كوچك و چوبي شده و رشد ريشه آنها محدود و تعداد فعاليت غده هاي تثبيت كننده بيولوژيكي روي ريشه آنها اندك خواهد بود. سويا در خاكهايي با واكنش(pH)  مناسب از نسبتاً اسيدي تا كمي قليايي رشد مي كند اما pH مناسب براي گياه 7- 6 مي باشد. زيرا خاكهاي اسيدي و قليايي فعاليت باكتري هاي همزيست و گياه را كاهش مي دهد.

مديريت مزرعه سويا:

تهيه زمين:

هدف نهايي و اساسي از آماده سازي زمين براي كشت عبارتست از تهيه بستر خوب و مناسب تا ماشين آلات قادر باشند بذر را در عمق مناسب كشت كنند. در كشت بهاره پس از برداشت زراعت قبلي در پاييز، زمين شخم عميق يا نيمه عميق خورده تا بقاياي گياهي در زمين مدفون شود. زمان شخم بهاره بخصوص در اراضي داراي خاكهاي سنگين بسيار اهميت دارد. زيرا دراواخر زمستان و اوايل بهار بخصوص در مناطق پرباران فرصت كوتاهي بدست مي آيدكه زمين هاي با بافت سنگين خاك در آن مدت گاورو بوده و براي اجراي عمليات تهيه زمين مناسب باشد. پس ازشخم ديسك و لولر زده مي شود و اقدام به كود پاشي و پخش علفكش به طور يكنواخت در سطح مزرعه مي شود و با ديسك سبك كود و علفكش با خاك مخلوط مي گردد.

در مناطقي كه سويا به عنوان كشت دوم بعد از برداشت غلات نظير گندم، جو كشت مي شود، پس از برداشت، زمين شخم كم عمق خورده و با انجام ديسك و لولر آماده كشت مي شود. در مناطقي كه در طول فصل رشد، بارندگي كافي وجود دارد نظير زراعتهاي بهاره مناطق مازندران و گيلان، به دليل عدم آبياري تهيه جوي و پشته لزومي ندارد. اما درمناطقي كه بارندگي كافي در طول فصل رشد وجود ندارد يا زراعتهاي بررسيهاي صورت گرفته بر روي نيازهاي حرارتي گياه سويا نشان مي‌دهد كه تا حداكثر 1800 متر از سطح دريا مي‌توان اقدام به كشت گونه‌هاي زودرس نمود. هر چند به دليل فقدان كشت در منطقه ضرورت دارد، قبلاً به صورت آزمايشي سازگاريهاي اكولوژيكي نيز صورت گيرد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی