دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

تغييرات متوالي از يك مرحله فنولوژيك به مرحله بعدبوسيله پديده ها يي مثل شكفتن غنچه، گل دادن، ميوه دادن و ياتشكيل دانه وغيره مشخص شده است. درميان عوامل اقليمي(كليماتولوژي)رژيم حرارتي قويترين اثررابراي نموگياه، ازجمله برروي طول دوره رويشيVegetation Cycle) ) ومراحل مختلف آن دارد. بررسيهايي كه درطي چندده سال اخيردرقسمتهاي مختلف جهان انجام شده است، نشان داده كه براي مطالعه توسعه گياه وپيش بيني مراحل فنولوژيك گياهان بومي وكاشته شده، بايدبه همبستگي اين مراحل وعامل حرارتي توجه خاصي مبذول گردد.

برطبق اصل ثبات حرارت، زماني يك گياه به مرحله ا ي ازنمو ميرسدكه مقدارمشخصي حرارت گرفته باشدبدون توجه به مدت زمان موردنيازبراي رسيدن به آن مرحله. درهرمرحله متوالي رشديك مقدارگرماي معيني كه معمولابصورت واحدحرارت يا درجه – روز بيان شده لازمست. بدين منظورازضرائب حرارتي كه بصورت مجموع درجه حرارت ها بيان شده اندبرا ي نشان دادن مقدارحرارت لازم برا ي گذراندن مراحل وفواصل بين مراحل فنولوژ يك، استفاده شده است.

روشهاي جمعبندي درجه حرارت:

براي جمع بند ي درجه حرارت یک روش اصلي وجودداردكه عبارتندازمجموع مؤثر

– سيستم مؤثر :جمعبندي درجه حرارتها ي مثبت يعني بيشترازآستانه كه ا ين آستانه عبارتست ازنقطه صفرفعاليت حياتي گ ياه ياسرحدات بيولوژيكي واصول كار برا ي سيستم مؤثرميباشد. اين درجه حرارت پا يه بوسيله روشها ي آزما يشي تعيين شده است وممكنست برا ي محصولات مختلف متفاوت باشد. براي محصولاتي كه زودكاشته ميشوند مثل كلزا، يولاف، گندم، جوولوبيااز 5درجه سانتيگرادبراي پا يه استفاده مي‎شود كه معلوم گرد يده در اين درجه وبالاترازآن معمولارشدمحسوس رخ مي دهد. مقدارواحدهاي حرارتي براي يك روزبوسيله كم كردن درجه حرارت پا يه (صفرفعا ليت گياهي) ازمتوسط درجه حرارت واقعي براي آن روزبدست مي آ يد. ازجمع بند ي واحدها ي حرارتي روزانه، مجموع واحدها ي حرارتي براي هر ايام خاصي اززمان كاشت تابلوغ ورسيدن محصول حاصل مي شود. همچنين به اين سيستم، سيستم جدول 4-1 میانگین دمای رضوانشهر به سانتی گراد


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی